VTI National Transport Research Database

Stadmiljöanalys - pilotstudier och följeforskning (Integrated city environment effect analysis - pilot projects)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-12-01 -- 2026-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2022/107612
Subject(s): Notes: Ev. tidigare diarienummer 2023/80735. Abstract: Projektet syftar till att konkret bidra till en planering av infrastrukturprojekt där transportsystemet blir som en integrerad del i hanteringen av många hållbarhetsutmaningar i samhällsutvecklingen. Projektet bygger vidare på projekt ”Stadsmiljöanalys - Analys av tätbebyggda miljöer i infrastrukturprojekt” (TRV 2019/107756) där en analysmetod utvecklades för att förbättra integrationen mellan infrastruktur och stadsmiljö i statliga infrastrukturprojekt och –anläggningar. Metoden som utvecklades kallas Integrerad stadsmiljöeffektanalys (ISMA). I ISMA beskrivs hur faktabaserade analyser tas fram för att öka insikt i effekter av infrastruktur och hur dessa bidrar till aktörernas målbilder, men också synliggöra potentialer och målkonflikter. I en vidare utveckling av metoden i ett pågående Formas-projekt har ett integrerat GIS-verktyg utvecklas som underlättar genomförandet av dessa typer av analyser. Trots förbättringar finns det hinder för samverkan och det främst mellan olika experter och samhällsutvecklingsaktörer. Te Brömmelstroet och Bertolini (2010) beskriver tre hinder för samarbetet mellan stads- och trafikplanerare kopplad till skillnader i yrkesspråk (begrepp), planeringsprocess, metod och verktyg. Det föreslagna projektet fokuserar på att utifrån dessa tre hinder få svar på frågan om, när och hur ISMA-metoden och dess verktyg kan användas i konkreta infrastrukturprojekt med fokus på förbättrad samverkan. Det kan handla om experter inom områden som stads-, natur-, och kulturmiljö samt aktörer på kommunal, regional och nationell nivå.Abstract: The proposed study aims at contributing to a planning paradigm, where the planning of the transportation planning becomes an integrated part of the many challenges in a sustainable city and environmental planning. The study builds on a former research study ”Stadsmiljöanalys - Analys av tätbebyggda miljöer i infrastrukturprojekt” (TRV 2019/107756) where a method for analysing that improves the integration between infrastructure and city structure was developed. The method is called Integrated city environment effect analysis, (ISMA). In ISMA evidence based analysis is produced in order to improve the knowledge about the effects of infrastructure on cities and how this knowledge contribute to achieving the goals of the different actors, but also to reveal potentials and conflicts within the projects different goals. The last two years has an integrated GIS-tool that will simplify the use of the method been developed with funding from FORMAS. Despite improvements during the last decade, there are still obstacles in the cooperation and united action between the different actors within city planning, not least between experts in each field of knowledge. Te Brömmelstroet and Bertolini (2010) describes three obstacles for cooperation between city planners and traffic planners, connected to differences in professional language, differences in planning processes and differences in methods and tools used by the two groups. The proposed study focuses on, based on these three areas, answer the question of when, where and how the ISMA-method and its tools can be used in infrastructure projects to improve the cooperation and united action between different actors in the relevant planning areas.
Item type:

Powered by Koha