VTI National Transport Research Database

BeFo 507 - Hybrid bindemedel som kombinerar kalciumsulfaluminat cement med Portlandcement för hållbar sprutbetong och gjuten insitu betong (BeFo 507 - Hybrid binders combining Calcium sulphoaluminate cements with Portland cement for sustainable shotcrete and cast insitu concrete)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-04-01 -- 2027-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/52816
Subject(s): Abstract: Portlandcement (OPC) är ett utmärkt och välkänt bindemedel men har ett ganska högt CO2-fotavtryck, vilket negativt påverkar betongens hållbarhet. Fotavtrycket i samband med produktionen kan minskas genom tillämpning av en modern klinkeringsprocess. Betongavtrycket kan minskas genom en partiell ersättning av OPC med sekundära cementeringsmaterial (SCMs) eller andra ekobindemedel. Det nuvarande doktorandförslaget är en fortsättning på det nyligen avslutade förstudieprojektet BeFo nr 428 "Calcium Sulphoaluminate Cements (CSA) for sustainable shotcreting – pre-study". Resultaten bekräftade att betong som innehåller 20–40 wt.% av CSA-cement har upp till 28% lägre CO2-fotavtryck, jämförbart pris, snabb härdning, snabbare initial hållfasthetsutveckling, avsevärt minskad krympning och kortare härdningstid. Litteraturstudierna visade också en förbättrad hållbarhet vid vissa exponeringar. Flera områden angavs dock kräva ytterligare investeringar. Syftet med detta doktorandprojekt är att ta itu med dessa tvivelaktiga områden och att utföra fullskaliga tester. Projektets utmatning bör möjliggöra användning av CSA-OPC-cement i Sverige.Abstract: Portland cement (OPC) is an excellent and well-known binder but has a rather high CO2 footprint, which negatively affects the sustainability of concrete. The footprint related to the production can be decreased through application of a modern clinkering process. The footprint of concrete can be reduced by a partial replacement of OPC with secondary cementitious materials (SCMs) or other eco binders. The present PhD project proposal is a continuation of the recently completed pre-study project BeFo No 428 “Calcium Sulphoaluminate Cements (CSA) for sustainable shotcreting – pre-study”. The results confirmed that concretes containing 20-40 wt.% of CSA cements have up to 28% lower CO2 footprint, comparable price, rapid hardening, faster initial strength development, significantly reduced shrinkage, and shorter curing time. The literature studies also indicated an improved durability in certain exposures. However, several areas were indicated as requiring further investigations. The aim of this PhD project is to address those questionable areas and to perform full-scale tests. The output of the project should enable the usage of CSA-OPC binders in Sweden.
Item type:

Powered by Koha