VTI National Transport Research Database

Förarbeteende – timmerbilar i områden med randbebyggelse (Driver behaviour – timber trucks in areas with fringe settlements)

  • Bårdén, Sandra
  • Sigma Civil AB, Svenskt företag eller organisation, 556949-4494
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-05-03 -- 2024-04-01 Registration number:
  • Trafikverket 2023/12440
Subject(s): Online resources: Abstract: Upphandlingen gäller forskning inom förarbeteende och digitala hastighetshinder med hjälp av geofencing i områden med randbebyggelse. Den önskvärda forskningen är en del av ett större initiativ och projekt inom en ÅVS i Region Mitt med start januari 2023. Digitala hastighetshinder är en extern tjänst och nyttjas enbart via samverkan och god vilja. Utmaningen som forskningen skall adressera är hur tillförlitlig tekniken kan verka som åtgärd mot överhastigheter. Det finns där av intresse att undersöka framföraren av fordonets inställning till en digital begränsning av hastigheten. I och med att systemet kan avaktiveras är projektet intresserade av att följa upp om detta sker, vart i zonerna det sker och även samtala med förarna om anledning till att det avaktiverats. Målet för forskningen är att påbörja en etablering av effektsamband för digitala hastighetshinder. Åtgärden skulle eventuellt kunnat vara en digital möjlighet inom fyrstegsprincipens tidiga steg och öppna för åtgärder även i det lågtrafikerade vägnätet där möjlighet att göra större investeringar är begränsad. Innan skalning och samverkan sker i större mån önskas dock tydliga effektsamband och efterlevnadsstatistik. Vid uppnådda resultat skall Trafikverket inneha kännedom om digitala hastighetshinders efterlevnad och effekt som åtgärd. Leveransen är en delrapport i hela initiativets rapportering och skall innehålla ett kapitel om det efterfrågade och sammanställda materialet. Viss leverans vill tillhandahållas i maj och sedan en slutgiltig rapport i december. Visar forskningen på positiva förarupplevelser och effekter ser projektet en stor potential för användning av tekniken i större utsträckning av det lågtrafikerade vägnätet.Abstract: The procurement relates to research into driver behavior and digital speed bumps using geofencing in areas with fringe settlements. The desired research is part of a larger initiative and project within an problem investigation in one of the Swedish Transport Administration regions, starting in January 2023. Digital speed bumps are an external service and are only used through cooperation and good will. The challenge that the research must address is how reliable the technology can act as a measure against excessive speeds. It is there of interest to examine the driver of the vehicle's attitude to a digital limitation of the speed. As the system can be deactivated, the project is interested in following up if this happens, where in the zones it occurs and also talking to the drivers about the reason for it being deactivated. The goal of the research is to begin establishing effect relationships for digital speed bumps. The measure could possibly be a digital opportunity within the early stages of the four-step principle and open to measures also in the low-traffic road network where the possibility of making major investments is limited. However, before scaling and cooperation takes place to a greater extent, clear impact relationships and compliance statistics are desired. If results are achieved, the Swedish Transport Administration must have knowledge of the compliance and effectiveness of digital speed bumps as a measure. The delivery is a partial report in the entire initiative's reporting and must contain a chapter on the requested and compiled material. Some delivery wants to be provided in May and then a final report in December. If the research shows positive driver experiences and effects, the project sees great potential for using the technology to a greater extent on the low-traffic road network.
Item type:

Powered by Koha