VTI National Transport Research Database

KCV Vidareutveckling och implementering av indikatorer och nyckeltal för rapportering och uppföljning av masshantering (Indicators for circular and sustainable mass handling in infrastructure projects (INDIMASS))

  • Norrman, Jenny
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2028-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/108069
Subject(s): Abstract: Syftet med detta projektförslag är att, i ett doktorandprojekt, fortsätta utveckla, verifiera och testa ett verktyg inklusive indikatorer och nyckeltal som tagits fram inom ramen för en förstudie. Dessa indikatorer och nyckeltal skall användas för att sätta krav och ge incitament i Trafikverkets upphandlingar för att förbättra masshanteringen genom att göra den mer cirkulär, såväl i planeringen och projekteringen av projekt som i själva utförandet och rapporteringen. Arbetet har följande delmål: 1) att vidareutveckla den framtagna prototypen till ett funktionellt verktyg samt att testa och förbereda för implementering för rapportering av masshantering i Trafikverkets projekt utifrån specifika indikatorer och nyckeltal, 2) att utöka prototypen med samhällsekonomiska och hållbarhetsmässiga indikatorer och nyckeltal, 3) att utveckla ytterligare ett funktionellt verktyg som hanterar indikatorer och nyckeltal som är relevanta på samhällsnivå, 4) utvärdera samhällsekonomiska effekter av masshantering på projektskala respektive samhällsskala, samt 5) utvärdera hur anbudsförfrågningar kan utformas för att styra i önskad riktning. Projektet förväntas resultera i ökade kunskaper om hållbar och cirkulär masshantering, avseende miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Verktyget för resursredovisning inklusive indikatorer och nyckeltal på projektskala möjliggöra enhetlig rapportering av projekt och likvärdig uppföljning. Tillsammans med det utökade verktyget bidrar studien till att bättre förstå samhällsekonomiska effekter och hur anbudsmodeller kan utformas för att styra masshantering i projekt i önskad riktning.Abstract: The purpose of this project proposal is to, in a doctoral project, continue to develop, verify and test a tool with indicators that was developed in a preliminary study. These indicators can be used to set requirements and provide incentives in the Swedish Transport Administration's procurements to improve mass handling by making it more circular, both in the planning and design of projects as well as in the actual execution and reporting. The work has the following specific goals: 1) to further develop the prototype into a functional tool and to test and prepare for implementation for reporting mass handling in the Swedish Transport Administration's project based on specific indicators, 2) to expand the prototype with socio-economic and sustainability indicators, 3 ) to develop an additional functional tool that includes indicators relevant on a societal level, 4) evaluate the socio-economic effects of mass management at project scale and societal scale respectively, and 5) evaluate how tenders can be designed to steer in desired direction. The project is expected to result in increased knowledge about sustainable and circular mass management, regarding environmental, social and economic aspects. The tool for resource accounting including indicators on a project scale can make uniform reporting of projects and fair follow-up. Together with the expanded tool, it contributes to a better understanding of socioeconomic effects and how tender models can be designed to steer mass management in projects in a desired direction.
Item type:

Powered by Koha