VTI National Transport Research Database

Förstudie – färdplan mot ett effektivt intermodalt transportsystem (Pre-study – roadmap towards efficient intermodal transportsystems)

  • Moback, Daniel
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-09 -- 2023-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2022/108101
Subject(s): Online resources: Abstract: Som en följd av den nationella godstransportstrategin fick Trafikverket i uppdrag att ”verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg” och att ”intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter”. I slutredovisningen av regeringsuppdraget konstateras att en system- och teknikutveckling behöver ske på längre sikt för att realisera överflyttningspotentialen. Vidare att en gemensam målbild saknas för ökad intermodalitet mellan trafikslagen och att innovation krävs avseende möjligheter att erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva intermodala transporter. Med bakgrund i detta föreslås att en förstudie genomförs som syftar till att förtydliga målbilden för konkurrenskraftiga intermodala transportkedjor samt en färdplan för den utveckling som krävs för att nå målbilden. Projektet syftar till att föra dialog med de olika aktörerna i transportbranschen om deras delaktighet i framtagandet av en gemensam färdplan, etablera myndighetskontakter hos olika forskningsprogram och forskningsinstitut för deltagande och mottagande av behovsbild samt att samla in kunskap över vad som krävs för en framtida färdplan för intermodala godstransporter ska bli effektiv och användbar för transportbranschens aktörer. Detta inkluderar att inhämta kunskap från andra länder inom EU för att därigenom värdera goda exempel/best-practice för hur en utveckling mot effektiva intermodala godstransporter kan påskyndas. Vidare att hitta avgränsningar och förhållningssätt till pågående färdplaner och utvecklingsområden inom trafikslagsspecifika satsningar. Ambitionen är att denna förstudie ska vara det första steget i att ta fram en färdplan som ska fungera som branschens samlade bild över vilka åtgärder som krävs för att realisera en effektivisering av det intermodala godstransportsystemet. Målet är att efter genomförd förstudie ha tagit fram en första version av en branschgemensam färdplan, som har bekräftats av en specifikt utvald referensgrupp, samt en plan för hur arbetet med att framledes utveckla, revidera och aktualisera färdplanen ska gå till.Abstract: Related to the Swedish national freight strategy (Regeringskansliet, N2018.21) the Swedish Transport Administration was assigned to “promote for better conditions for freight transport by railroad and by vessels” and to “intensify the work on promoting intermodal railroad transports”. The work performed on the latter assignment by the Swedish Transport Administration has included dialog with industry actors, knowledge enhancing efforts and investigative work to identify and pin-point obstacles limiting the transfer of cargo from road to intermodal rail transport. In the final report from the assignment (Trafikverket, 2018/93255) it is stated that a system and traffic development need to occur in the longer perspective to realise the potential to shift cargo. In addition, there is a lack of common objective (system and functional targets) and that innovation is much needed to design attractive and cost-efficient intermodal transports. The intermodal transport network needs to be developed and future research calls need to be adjusted to a common future roadmap for research, technological development and demonstrations. Based on above background we proposed the development of a pre-study focusing on detailing the future content of such a roadmap for the transport sector that is anchored within the private industry.
Item type:

Powered by Koha