VTI National Transport Research Database

Systematisk analys utredning av operativa avvikelser (Systematic analysis of operational deviations)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-02-01 -- 2020-03-01 Registration number:
  • Trafikverket 2019/35202
Subject(s): Abstract: Utredningsprocesser för säkerhet kan innehålla svaga områden s.k. blinda fläckar, dessa svagheter skymmer och kan till och med undanhålla väsentliga fakta och därmed påverka utredningsresultatets relevans till det sämre. Genom att systematiskt med en vetenskaplig metodik tillsammans med domänexpertis analysera steg för steg kan svagheter, brister och ”blinda fläckar” i utredningsprocessen identifieras och åtgärder samt handlingsplan kan beskrivas. Syftet med studien är att med vetenskaplig metodik identifiera svaga områden i den verksamhet där studien genomförs, och vända dem till förbättringsområden för att öka kvalitet och effektivitet i utredningen av operativa driftsavvikelser. Syftet är även att värdera metodikens tillämpbarhet och påverkan inom ett område (luftfart) i transportsektorn. Ett tredje syfte är att exponera metodiken för andra transportslag/verksamheter kopplade till Trafikverket som har utredningsverksamhet. Abstract: Investigation processes for security may contain weak areas, so-called blind spots, hese weaknesses obscure and can even withhold essential facts and thus affecting the relevance of the investigation results to the worse. By analyzing systematically with a scientific methodology together with domain expertise step by step, weaknesses, deficiencies and "blind spots" in the investigation process can be identified and measures and action plan can be described.
Item type:

Powered by Koha