VTI National Transport Research Database

Högsensitiv lera längs Norrlandskusten (Clay with high sensivity at the norhtern coast of Sweden)

  • Dehlbom, Björn
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-24 -- 2020-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2019/105032
Subject(s): Online resources: Abstract: I uppdraget ingår att utföra en litteraturstudie. Upplägg på litteraturstudie: 1) Litteraturstudie (nationellt och internationellt) avseende kvicklera (sammansättning, kemiska egenskaper, bildningssätt etc.) inkluderat den högsensitiva leran som finns i Västernorrland. Jämförelser mellan olika typer av högsensitiva leror. 2) Litteraturstudie avseende sensitivitetsjämförelser mellan vingförsök och laboratorieförsök. Ev. andra metoder (internationellt) för bestämning av sensitivitet / kvicklerebeteende. 3) Sammanställning av historiska skred efter Norrlandskusten som finns redovisat i litteraturen (bedömning, om möjligt, av om kvicklereskredsbeteende finns dokumenterat). 4) Sammanställning av skred efter Norrlandskusten som ej finns redovisat i litteratur (om sådan information finns att tillgå). Input erfodras då från Trafikverkets referensgrupp. 5) Kortfattad redovisning av ett par pedagogiska infrastrukturprojekt i Västernorrland, som visar problematiken på ett bra sätt. Abstract: 1) A literature study of clay with high sensitivity will be performed (Composite, chemicaly content) including the clay from Norrland in Sweden. Comparaison With other clays With high sensitivity. 2) Literature study comparing wing tests With laboratory tests. 3) Summary of historical slope failures to evaluate if the reason could be high senitivity. 4) Input from TRV of slope failures that is not described in th literature - if possible. 5) Case study to show the problems in reality.
Item type:

Powered by Koha