VTI National Transport Research Database

Flygtrafikledningsaspekter av framtida PBN-utflygningar, förstudie

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-11-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/126253
Subject(s): Abstract: Denna förstudie, som drivs i projektform inom ramen för IRIS-programmet, syftar till att analysera den framtida flygtrafikledningsmiljö som kommer att bli en verklighet då kraven på användning av en viss navigeringsteknik med hög positionsnoggrannhet leder till en miljö där flygplan i stor utsträckning navigerar med olika noggrannhet. Förstudien syftar till att utröna vilken typ av utveckling som kan motiveras för att på bästa sätt hantera denna komplexitet. * Genomföra en bred litteraturstudie kring nyttjandet av utflygningar (SID) baserat på navigeringsspecifikationen RNP 1 (hög positionsnoggrannhet) i kombination med nyttjandet av sväng med konstant radie (RF-sväng), med fokus på aspekter relaterade till flygtrafikledning och AIP-publikationer. Denna litteraturstudie omfattar historisk utveckling, tidigare erfarenheter från andra större flygplatser, nuvarande regelverk, flygoperativa aspekter, flygtrafikledningsrelaterade aspekter, miljöaspekter samt en omvärldsanalys som syftar till att ge de senaste rönen från den internationella arenan. * Undersöka hur en framtida implementering av RNP 1 SID med RF-sväng till svenska flygplatser skulle kunna ske på ett optimalt sätt och med största möjliga nytta.Förstudien ska generera en slutrapport där frågeställningar och erfarenheter från litteraturstudien har identifierats vilka ska föranleda rekommendationer om vilken forskning och innovation som behöver utföras för att möjliggöra ett effektivt, välordnat och miljöanpassat luftrum med PBN-procedurer.
Item type:

Powered by Koha