VTI National Transport Research Database

DigInfra - Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet (Cooperation around cities digital infrastructure for future mobility)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2022-03-17 Registration number:
  • Trafikverket 2020/68997
Subject(s): Abstract: Projekt ”Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet” bemöter det faktum att dagens städer och myndigheter står inför stora utmaningar när det gäller att planera för framtidens allt mer uppkopplade elektrifierade transportsystem. Det finns osäkerheter runt roller och ansvar och frågorna är alltför stora och komplexa för att enskilda städer och myndigheter ska kunna driva dem på egen hand. Det föreslagna projektet vill skapa ett forum för samarbete där städernas och myndigheternas roll och utmaningar är utgångspunkt. Det finns i dagsläget projekt som fokuserar på tekniska aspekter av den digitala infrastrukturen, men frågor kopplat till organisatoriska processer, inköp, drift, upphandling och kompetenshöjande insatser saknar ett sammanhang. Det behövs ett gemensamt forum att arbeta med gemensamma utmaningar kopplat till behovet av digital infrastruktur för mobilitet för att undvika dyra felinvesteringar, icke-kompatibla system mellan städerna och myndigheterna samt en eftersläpning i att nyttja potentialen av de nya mobilitetslösningarna som introducerasAbstract: The project “Cooperation around cities digital infrastructure for future mobility” aims to support cities and authorities in facing challenges connected to planning for the future, and currently increasing, connected and sustainable transport system. Currently, there are uncertainties regarding roles and responsibilities where the questions connected to the needed digital infrastructure are too complex to answer on their own. The proposed project will create a forum which works on challenges connected to roles and complex issues regarding the digital infrastructure of cities and authorities which creates the possibility to collaboratively generate solutions. As of today, there are several projects focusing on the development of the technical aspects of the digital infrastructure needed, but questions connected to organisational processes, acquisition, operation, maintenance and efforts to increase competence is lacking an area for discussion. There is therefore need for a collaborative environment to meet these mutual challenges connected to the future digital infrastructure for mobility to ensure costly unnecessary investments, non-compatible systems and further delay in realising the potential of the new mobility solutions being introduced.
Item type:

Powered by Koha