VTI National Transport Research Database

Digital vinterväglagsinformation (Digital Winter Road Information)

  • Asp, Anders
  • Trafikverket, Statlig myndighet, 202100-6297
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-09-20 -- 2021-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/91883
Subject(s): Abstract: Digital Vinterväglagsinformation är ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar som krävs för att stimulera och utvärdera innovativa lösningar som ökar produktiviteten inom vinterväghållningen på svenska vägar. Digital Vinterväglaginformation skapar förutsättningar för att vidta rätt halkbekämpningsåtgärder i rätt tid för att upprätthålla säkra och framkomliga vägar. Primär nytta för Trafikverket och andra förvaltningsmyndigheter är att skapa förutsättningar för att göra tillförlitlig leveransuppföljning och därmed bidra till optimerade kravnivåer när det gäller vinterväghållning.Abstract: Digital Winter Road Information is a project aimed at creating the prerequisites for stimulating and evaluating innovative solutions that increase productivity in winter road maintenance on Swedish roads. Digital Winter Route Information creates the prerequisites for taking proper anti-slip measures on time to maintain safe and accessible roads. The primary benefit for the Swedish Transport Administration and other managing authorities is to create conditions for reliable delivery monitoring, thus contributing to optimized demand levels for winter road maintenance.
Item type:

Powered by Koha