VTI National Transport Research Database

Demonstrationsprojekt kostnadseffektiva valvbågar, med dimension mindre än 2 meter (Demonstrationproject costeffective arches for culverts, with dimension less than 2 meters)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-06-05 -- 2024-11-15 Registration number:
  • Trafikverket 2020/42822
Subject(s): Abstract: Syftet är att anlägga och utvärdera enkla valvbågar för trumkonstruktioner med en diameter mindre än 2 meter. Konstruktionen används idag utomlands tex i Kanada men även på skogsbilvägar i Sverige, men inte på det statliga vägnätet. Mål är att kunna implementera kostnadseffektiva, tekniskt och miljömässigt bra lösningar för trummor (<2m) i vattendrag inom Trafikverket. Valvbågarna ska klara miljökraven enligt miljöbalken (tex inte utgöra vandringshinder), vara kostnadseffektiva och ge mindre underhållskostnader och tjälskador. Abstract: The objective of the project is to construct and evaluate simple arches for culvert constructions, with a diameter less than two meters. You can find the same type of constructions in other countries for example Canada but also in Sweden on roads manage by the forest industry, but not on public roads. The goal is to introduce arches that reduce the cost at the same time as they are technically and environmental friendly. The arches must manage both the legalisations demands (for example no migration barriers), be cost efficient and reduce the damage from ground frost and the maintain costs.
Item type:

Powered by Koha