VTI National Transport Research Database

Förstudie: Molntjänster inom Trafikverket (Feasibility study: Cloud services within the Swedish Transport Administration)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-06-01 -- 2021-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2020/26889
Subject(s): Abstract: Förstudien syftar till att undersöka hur dagens teknologi inom Molntjänster möjligheter ser ut för att öka förståelse så att det kan användas mer inom investeringsverksamheten och hur våra nordiska beställarorganisationers investeringsverksamhet förhåller sig till de lagstiftningar inom EU som gäller för myndigheter kring molntjänster. Molntjänster definieras som tjänster som tillhandahålls med nätverksåtkomst och med möjlighet till resursdelning, snabb skalbarhet, självbetjäning och betalning efter användning eller volym. Begreppet inkluderar infrastrukturella tjänster, plattformstjänster och mjukvarutjänster som kan tillhandahålls på olika sätt: från publika tjänster med okänd global lagring till tjänster som dedikeras åt endast en användare och där infrastrukturen kan hanteras av användaren själv eller av annan aktör på en bestämd plats. Abstract: The purpose of the feasibility study is to examine how today's technology in Cloud Services looks to increase understanding so that it can be used more in investment projects and how our Nordic client organizations' investment projects relate to EU legislation that applies to cloud services authorities. Cloud services are defined as services provided with network access and with the ability to share resources, fast scalability, self-service and payment by use or volume. The term includes infrastructure services, platform services and software services that can be provided in different ways: from public services with unknown global storage to services dedicated to only one user and where the infrastructure can be managed by the user himself or by another operator at a particular location.
Item type:

Powered by Koha