VTI National Transport Research Database

NordicWay projektkontor (NordicWay project office)

  • Svedlund, Johnny
  • SWECO Society AB, Svenskt företag eller organisation, 556949-1698
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/31921
Subject(s): Abstract: NordicWay är ett Nordiskt CEF-finansierat projekt som förutom medlemsländernas trafikverk eller motsvarande även omfattar flera industripartners som exv. Ericsson, Kapsch, Swarco, Volvo Cars, Volvo AB, Scania m.fl. Projektet syftar till att tillsammans med industrin utveckla, demonstrera samt implementera samverkande system och tjänster. I NordicWay 1 som avslutades 2017 visade konsortiet att de tjänster som benämns ”day 1 and day 1,5” fungerar att leverera via befintliga mobilnät trots att vissa tjänsters höga krav på kommunikationshastighet. I NordicWay 2 togs detta vidare genom att demonstrera ett antal tjänster såsom Time To Green, Dynamic Environmental Zone, Emergency Vehicle Aproaching, Road Works Warning, Dynamic Access Control m.fl. I NordicWay 3 tas detta vidare genom att genomföra piloter så nära införande som möjligt och i en större skala som möjliggör att utvärdera effekter och samhällsnytta av dessa tjänster. Projekten har tidigare bland annat bidragit till att Volvo Cars numera erbjuder uppkopplade tjänster mellan sina fordon samt att tekniska specifikationer tagits fram för utbyte av väg- och trafik-data. Trafikverket är i NordicWay 3 både en aktiv part samt koordinator för hela projektet som totalt omfattar ca 200 mkr, 4 länder och upp till 35 externa aktörer bara i Sverige. Den svenska budgeten ligger på ca 100 miljoner kronor. Trafikverket har som koordinerande part ett ansvar för projektets genomförande men det finns också ett behov av att samordna detta med andra pågående utvecklingsaktiviteter inom Trafikverket såsom arbetet med Geofencing och utveckling av utbytesplattformen. Även utvecklingen av tjänster såsom trafiksignalsinformation, information från utryckningsfordon och vägarbeten samt specifika demonstrationer med automatiserade fordon är av intresse. För att dessa tjänster ska kunna implementeras är det av stor vikt att de harmoniseras mellan medlemsländerna men även att utvecklingen sker i samverkan med industripartners. Denna projektansökan avser arbete inom NordicWay Project Office för perioden 2020-2023. För att säkerställa ett effektivt användande av resurser inom NordicWay (Trafikverkets, men även andra aktörers resurser) är det avgörande att det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs inom projektet är väl koordinerat. För att säkerställa det har Trafikverket inom NordicWay-projekten etablerat en projektkontorsfunktion. Projektkontoret har flera uppgifter där en handlar om att sköta det rent administrativa i form av rapportering gentemot EU, planering och kontraktsskrivning gentemot partners. Projektkontoret ansvarar även för den svenska delen av utvärderingen inom NordicWay som koordineras av Traficom (Finland). Utöver det, och kanske den viktigaste uppgiften för projektkontoret, så har projektkontoret ansvar att tillsammans med Trafikverket planera och leda arbetet så att alla aktörer inom NordicWay drar åt samma håll och att nyttan med det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs inom NordicWay därmed kan maximeras för inblandade parter. Målet med arbetet inom NordicWay är att Utbytesplattformen som Trafikverket utvecklar, tillsammans med industrins utvecklade interchangenode(s) ska bli en viktig del i att få skalbara lösningar för uppkopplade tjänster i Sverige. Tillsammans med våra Nordiska grannländer kan vi till industrin tillhandahålla harmoniserade tjänster på en för dem betydande marknad. Detta banar också väg för framtida självkörande fordon som är beroende av att ha tillgång till gällande trafikföreskrifter och annan information i realtid. I projektet omfattas även frågor om säkerhet, informationskvalitet samt Trafikverkets och andra myndigheters roll i ett driftskede. NordicWay utgör en unik plattform för att: - på ”neutral mark” interagera med industrin om roller och affärsmodeller - samverka med nordiska och europeiska väghållare - bedriva forskning och utveckling på hög nivå i samverkan med industrin Abstract: NordicWay is a Nordic CEF-funded project which, in addition to the member states' transport authorities or equivalent, also includes several industry partners such as Ericsson, Kapsch, Swarco, Volvo Cars, Volvo AB, Scania m.fl. The project aims to develop, demonstrate and implement collaborative systems and services together with industry. In NordicWay 1, which ended in 2017, the consortium showed that the services called “day 1 and day 1.5” work to deliver via existing mobile networks, despite certain services' high demands on communication speed. In NordicWay 2, this was taken further by demonstrating a number of services such as Time To Green, Dynamic Environmental Zone, Emergency Vehicle Approaching, Road Works Warning, Dynamic Access Control and others. In NordicWay 3, this is taken further by implementing pilots as closely as possible and on a larger scale that makes it possible to evaluate the effects and societal benefits of these services. The projects have previously contributed, among other things, to Volvo Cars now offering connected services between its vehicles and to the development of technical specifications for the exchange of road and traffic data. In NordicWay 3, the Swedish Transport Administration is both an active party and coordinator for the entire project, which comprises a total of approximately SEK 200 million, 4 countries and up to 35 external actors in Sweden alone. The Swedish budget is about SEK 100 million. As the coordinating party, the Swedish Transport Administration has a responsibility for the implementation of the project, but there is also a need to coordinate this with other ongoing development activities within the Swedish Transport Administration, such as the work with Geofencing and the development of the exchange platform. The development of services such as traffic signal information, information from emergency vehicles and road works as well as specific demonstrations with automated vehicles are also of interest. In order for these services to be implemented, it is of great importance that they are harmonized between the member countries, but also that the development takes place in collaboration with industrial partners. This project application concerns work within the NordicWay Project Office for the period 2020-2023. To ensure the efficient use of resources within NordicWay (the Swedish Transport Administration's, but also other actors' resources), it is crucial that the research and development work conducted within the project is well coordinated. To ensure this, the Swedish Transport Administration has established a project office function within the NordicWay projects. The project office has several tasks, one of which is to handle the purely administrative in the form of reporting to the EU, planning and contract writing to partners. The project office is also responsible for the Swedish part of the evaluation within NordicWay, which is coordinated by Traficom (Finland). In addition to that, and perhaps the most important task for the project office, the project office is responsible for planning and leading the work together with the Swedish Transport Administration so that all actors within NordicWay pull in the same direction and that the benefits of research and development work conducted within NordicWay can be maximized for those involved. parties. The goal of the work within NordicWay is that the Exchange Platform that the Swedish Transport Administration develops, together with the industry's developed interchange node (s), will be an important part in obtaining scalable solutions for connected services in Sweden. Together with our Nordic neighbors, we can provide the industry with harmonized services in a market that is significant for them. This also paves the way for future self-driving vehicles that depend on having access to current traffic regulations and other information in real time. The project also covers issues of safety, information quality and the Swedish Transport Administration's and other authorities' role in an operational phase. NordicWay is a unique platform for: - on “neutral ground” interact with industry on roles and business models - collaborate with Nordic and European road managers - conduct research and development at a high level in collaboration with industry
Item type:

Powered by Koha