VTI National Transport Research Database

Adjungerad professur i landskapsarkitektur (Adjunct Professor of Landscape Architecture)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-08-31 -- 2026-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/90034
Subject(s): Abstract: FOI-projektet stödjer en adjungerad, konstnärlig professur i landskapsarkitektur med inriktning utformning av landskapsanpassad vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Projektet stärker samarbetet och främjar ömsesidigt utbyte mellan Trafikverket och akademien. Projektets syfte är att ge förutsättningar för en bättre utformad transportinfrastruktur präglad av god arkitektur samt en långsiktig kunskapsutveckling inom ämnesområdet. Projektets mål är att verka för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning om hur väl utformad transportinfrastruktur och god arkitektur bidrar till det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet samt uppfyllande av Trafikverkets arkitekturpolicy (omarbetas till en strategi för arkitektur under 2020). Abstract: The research project supports an adjunct, artistic professorship in landscape architecture with a focus on landscape adaptation at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The project strengthens cooperation and promotes mutual exchange between the Swedish Transport Administration and the academy. The project’s purpose is to provide conditions for better designed transport infrastructure characterized by good architecture and a long-term knowledge development within the subject area. The project's goal is to work for knowledge building and distribution of knowledge about how well-designed transport infrastructure and good architecture contribute to the overall transport policy goal of a socio-economically efficient and long-term sustainable transport supply for citizens and businesses throughout the country and compliance with the Swedish Transport Administration's architecture policy. (Is being revised to a strategy for architecture during 2020).
Item type:

Powered by Koha