VTI National Transport Research Database

ÖKA (Ökad användning av kurvade inflygningar) (INCREASE (Increased use of curved approaches))

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2021-02-26 Registration number:
  • Trafikverket 2020/92063
Subject(s): Abstract: Idag finns kurvade inflygningar1 publicerade till tre av Swedavias flygplatser2 och enligt Swedavias långsiktiga planer kommer sådana att implementeras även till bolagets övriga flygplatser, i närtid till ytterligare en flygplats3. De kurvade inflygningarna har många fördelar, till exempel en minskad bränsleförbrukning för de bolag som flyger dem. Trots detta används de inte i den omfattning som är önskvärd, inte ens under måttlig trafikintensitet. I denna förstudie inom ramen för IRIS-programmet avses de parametrar som påverkar användningen identifieras och analyseras. Förstudien kommer att peka ut vilka områden som utgör de största hindren, samt föreslå åtgärder eller vidare forskning och innovation för att ändra på dessa förhållanden. Allt detta i syfte att öka användningen av avancerade inflygningsprocedurer som kan bidra till minskade utsläpp, ökad flygsäkerhet och möjliggör en minskad bullerexponering av boende kring flygplatser. Abstract: Today, curved approaches1 are published to three of Swedavia's airports2 and according to Swedavia's long-term plans will also be implemented to the company's others airports, in the vicinity of another airport3. The curved approaches have many advantages, such as a reduced one fuel consumption for the companies that fly them. Despite this, they are not used in it extent that is desirable, not even below moderate traffic intensity. In this feasibility study within the framework of the IRIS program refers to the parameters that affect the use identified and analyzed. The feasibility study will point out which areas they constitute biggest obstacles, as well as proposing measures or further research and innovation to change on these conditions. All this in order to increase the use of advanced approach procedures that can contribute to reduced emissions, increased flight safety andenables a reduced noise exposure of residents around airports.
Item type:

Powered by Koha