VTI National Transport Research Database

Uppkopplade vägytemätningar (Connected pavement measurements)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-07-01 -- 2024-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/82283
Subject(s): Abstract: Det övergripande syftet med projektet är att nå ett effektivare och hållbart vägunderhåll genom att nyttja de möjligheter som samhällets digitala transformation erbjuder. Genom att använda data om vägenstillstånd som samlas in via uppkopplade fordon kommer Trafikverket att kunna fånga snabba tillståndsförändringar på vägnätet. Information kommer att utgöra ett viktigt analysunderlag för planering och genomförandet vägunderhåll. Målet är att genom en s.k. innovationspartnerskap utveckla, demonstrera, testa och utvärdera samt upphandla en eller flera tekniska lösningar för vägytemätningar med hjälp av data från uppkopplade fordon. Ett annat mål med projektet är att skapa nödvändiga förutsättningar som krävs för implementering av de tekniska lösningarna, som t.ex. anpassning av affärsmodell, arbetssätt, IT-verktyg, arbetsstöd, utbildning, etc. Abstract: The overall purpose of the project is to achieve more efficient and sustainable road maintenance by utilizing the opportunities that society's digital transformation offers. By using data on road permits that are collected via connected vehicles, the Swedish Transport Administration will be able to capture rapid permit changes on the road network. The information will form an important basis for analysis for planning and implementation of road maintenance. The goal is that through a so-called innovation partnerships develop, demonstrate, test and evaluate and procure one or more technical solutions for road surface measurements using data from connected vehicles. Another goal of the project is to create the necessary conditions required for the implementation of the technical solutions, such as adaptation of business model, working methods, IT tools, work support, training, etc.
Item type:

Powered by Koha