VTI National Transport Research Database

Utvecklingsprojekt för kollektivtrafiken i Värmland, delprojekt 2 - huvudstudie (Developing public transport in Värmland, project 2 - main studie)

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2007-01-01 -- 2010-12-31 ; 4790000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2007:2485
Subject(s): Abstract: Projektets mål är att stärka kollektivtrafikens medverkan till en hållbar regional utveckling - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Projektets syfte är att genom tillämpad forskning inom fyra forskningsområden medverka till att utveckla kollektivtrafiken i Värmland mot det angivna målet. Projektets metod är att de fyra doktoranderna är anställda i företaget. Deras tjänstetid används till 80% till teoretiska studier medan de återstående 20% används för att i företaget delta i utvecklingen av verksamheten genom bl a att omsätta de teoretiska kunskaperna till praktisk tillämpning. De fyra forskningsområdena är: 1. Kvalitetsutveckling i ett nätverk av upphandlade självständiga entreprenörer/operatörer 2. Värdeskapande kollektivtrafik: Genom integrering av alla samhällsbetalda resor nå bättre anpassning till individuella resbehov och högre effektivitet i produktionen. 3. Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling, linjer och noder. 4. Prissättning vid integration av allmän- och särskild kollektivtrafik på regional nivå. Inriktningen på studierna och hur den teoretiska kunskapsuppbyggnaden är tänkt att omsättas till utveckling av Värmlandstrafiks verksamhet framgår av tidigare insända analoga handlingar innehållande Lägesrapport och Slutrapport delprojekt 1, förstudie med bifogade studie/avhandlingsplaner.Abstract: The goal of the projekt is a stronger position for public transport as an instrument for regionl growth
Item type:

Powered by Koha