VTI National Transport Research Database

Utvecklingsplattform Vattenvägen - med systemfrågorna i fokus (Development platform Vattenvägen - with system issues in focus)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-01 -- 2022-04-01 Registration number:
  • Trafikverket 2021/54148
Subject(s): Online resources: Abstract: Förstudien Utvecklingsplattform Vattenvägen har ambitionen att möjliggöra en fossilfri och bättre tillgänglighet via vattenvägen genom att sätta systemfrågorna kring den vattenburna persontrafiken i fokus och stimulera till smidigare hela resor (dörr-till-dörr) med högre inslag av aktiv mobilitet (gång och cykel). Tidigare forskning har identifierat en rad systemhinder och -låsningar på området, samt konstaterat att ingen given aktör har incitament att adressera problemen eller ens KAN skapa lösningar på egen hand, vilket gör att den infrastrukturresurs som vattenvägen utgör riskerar att inte utnyttjas. Projektet kommer att undersöka möjligheterna att etablera en nationell utvecklingsplattform för vattenburen kollektivtrafik, samt vad ett oberoende nav av detta slag skulle kunna bidra med. Hypotesen är att plattformen inte ska bli så tung i sig utan ha en faciliterande och samordnande funktion så att intressenterna kan röra sig framåt utan stora hinder. Abstract: “The Waterway Development Platform” pre-study has the ambition to enable fossil free and better accessibility via waterways through putting the systemic issues around the waterborne passenger transportation in focus and stimulate smoother door-to-door-travelling with a higher degree of active mobility (walking and biking). Previous research has identified several barriers for waterborne traffic in the public transport system and noticed that no single actor has the incentive nor the mandate to solve these issues singlehandedly, which increase the risk of the waterway infrastructure resource not being used optimally. The project will investigate the possibilities to establish a national development platform for waterborne public transport and with what such an independent hub could contribute. The hypothesis is that the platform should not be heavy in itself, but mainly have a facilitating and coordinating function so that the stakeholders can move smoothly forward without encountering known systemic obstacles.
Item type:

Powered by Koha