VTI National Transport Research Database

Samverkan för ett omdömesgillt transportsystem (Collaboration for a judicious transport system)

  • Hylving, Lena
  • Högskolan i Halmstad, Universitet eller högskola, 202100-3203
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-10-01 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/71811
Subject(s): Abstract: Baserat på förstudien föreslår vi ett projekt som fokuserar på hur man som en samhällsbyggande organisation kan skapa samverkan för omdömesgilla och etiskt hållbara beslut. Trafikverket är en samhällsutvecklare och formar möjligheter och begränsningar för alla som kommer i kontakt med transportsystem i Sverige, men även internationellt. Det är av ytterst vikt att Trafikverket, tillsammans med dess intressenter, arbetar för att ett framtida transportsystem utvecklas till ett omdömesgillt sådant. Ett datadrivet samhälle behöver balanseras med ett värdebaserat och etiskt förhållningssätt. Forskningsprojektet kommer att följa ett antal planerade och aktiva projekt på Trafikverket. Projektet kommer arbeta med beslutsstödsystem ur ett sociotekniskt perspektiv (alltså både socialt och tekniskt) där organisatorisk interoperabilitet och omdöme (socialt) balanserar ett datadrivet fokus (tekniskt). En socioteknisk beslutsprocess stärker möjligheten att utveckla ett omdömesgillt transportsystem. Forskningsprojektet ämnar resultera i, exempelvis, förbättrad omdömesförmåga i relation till beslutsfattande, principer för orkestrering för ökad samverkan, kunskapsökning inom områden som berör etik och moral. Abstract: Based on the pre-study we propose a project that focuses on how a community-building organization can create collaboration towards judicious and ethically sustainable decisions. Swedish transport administration (STA) is a community builder that shapes opportunities and constraints for everyone who comes into contact with transport systems in Sweden, but also internationally. It is of the utmost importance that STA, together with its stakeholders, collaborate towards developing a judicious transport system. A data driven society needs to be balanced by a value-based and ethical approach to handling data. The research project will follow a number of planned and on-going projects at the Swedish Transport Administration. The project will involve working with decision support systems from a socio-technological perspective (i.e. taking into account social and technological aspects) where organizational interoperability and judgement (social) is balanced with a data-driven focus (technical). A socio-technical decision-making process strengthens the possibility of developing a judicious transport system. The project intends to contribute to, for example, improved judgment in decision-making, principles for orchestrating collaboration, and knowledge development in the fields of ethics and moral.
Item type:

Powered by Koha