VTI National Transport Research Database

Lärdomar och effekter av hastighetsöversynen (Effects of changed speed limits in rural areas)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2024-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/52220
Subject(s): Abstract: Trafikverket har en viktig roll som samhällsbyggare och att bidra till regional tillväxt. Samtidigt har myndigheten uppdrag att värna om trafiksäkerheten, miljön och tillgänglighet i hela landet. Denna målkonflikt och hur den representeras och synliggörs från olika aktörers perspektiv, och hur den kan teoretiskt modelleras i beslutsanalytiska modeller utgör fokus för detta projekt. Forskningsprojektet kommer i synnerhet att studera a) på förhand uppskattade (ex ante) och reala (ex post) effekter på tillgänglighet och dess konsekvenser i samband med en hastighetsförändring, b) efterlevnaden av genomförda hastighetsförändringar samt eventuella anpassningar vid val av transportslag och c) beslutsanalytiska modeller med multikriteriemodell och flera intressenter. Studiens resultat förväntas öka kunskap och förståelse om hur förändringar av gällande hastighetsbegränsningar på vägarna påverkar tillgänglighet i delar av landet som kan anses ha en relativt låg tillgänglighet idag och hur beslutsunderlag kan utvecklas för att inkludera en bredare representation av intressent- och målkonflikter.Abstract: The Swedish Transport Administration has an important role as a creator of tomorrow’s society and to contribute to regional growth. At the same time, the authority has to consider road safety, environmental issues and accessibility throughout the country. This goal conflict and how it is represented and made visible from the perspective of different actors, and how it can theoretically be modeled in decision-analytical models, is the focus of this project. In particular, the research project will study a) pre-estimated (ex ante) and real (ex post) effects on availability and its consequences in connection with a change in road speed, b) compliance with implemented speed changes and possible adjustments in the choice of mode of transport and c) decision-analytical models with a multi-criteria model and several stakeholders. The results of the study are expected to increase knowledge and understanding of how changes in current speed limits affect accessibility in parts of the country that can be considered to have relatively low accessibility today and how decision bases can be developed to include a broader representation of stakeholder and goal conflicts.
Item type:

Powered by Koha