VTI National Transport Research Database

GÅ-FALL (WALK-FALL)

  • Berg, Svante
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-05-01 -- 2023-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2021/54208
Subject(s): Abstract: Det dör cirka 30 gående per år i trafiken (källa STRADA, år 2003-2019, Trafikantkategori = Fotgängare), trenden har varit sjunkande från cirka 60 per år 2003. Knappt hälften av dessa är på statligt vägnät. I Trafikverkets arbete med trafiksäkerhet är det ökat fokus på cykel, suicid och gående, för gående finns det ambitioner att arbeta mer med fallolyckor. Gående trafikanter i fallolyckor definieras inte som trafikolycka men utgör en stor andel av skadeproblemet i trafikmiljön. Ca 40% av de som skadas allvarligt i vägtransportsystemet utgörs av gående i fallolyckor. En stor andel av gåendes fallolyckor relaterar till trafikmiljöns utformning, drift och underhåll. Det "saknas" idag effektsamband för dessa olyckor för gående. Trafikverket har som mål att antalet allvarligt skadade till följd av fallolyckor inom vägtrafiken ska minska med 25 procent mellan år 2020 och 2030”. Projektet syftar till att ta fram effektsamband för gående för att möjliggöra en samhällsekonomisk analys och långsiktigt hållbart val av åtgärder på VGU-nivå samt rekommendationer för drift och underhåll. Detaljerade mål: - Ta fram underlag för samhällsekonomisk analys - Ta fram åtgärder på VGU-nivå och effektsamband. - Ge rekommendationer för drift och underhåll utifrån effektsamband. Projektet bidrar till långsiktigt hållbart säkert gående. Abstract: The project aims to develop socio-economic models for pedestrians with the purpose to make the right choice of measures. The aim is also to update the design-gudies as well as recommendations for operation and maintenance of pedestrian facilities.
Item type:

Powered by Koha