VTI National Transport Research Database

HAIKU- Human AI teaming knowledge and understanding for aviation safety

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-09-01 -- 2025-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/128096
Subject(s): Abstract: Målet med HAIKU-projektet är att leverera prototyper av AI Digital Assistants för olika flygsegment och användare: kommersiella flygpiloter, urban air mobility och skytaxi, fjärrstyrda drönare, fjärrstyrda torn och flygledare. LFV och LiU fokuserar på Urban Air Mobility och flygsäkerhetsprestanda, den kunskap som genereras tros vara tillämpbar på många andra områden inom transport och i synnerhet för det framtida multimodala intelligenta transportsystemet. AI påverkar redan flyget via Machine Learning, vilket hjälper till att optimera system och drift. Men på medellång sikt (2025-30) kommer AI att fungera som beslutsstöd i tidspressade verksamheter och på längre sikt (2035 och framåt) kan AI ta på sig vissa säkerhetskritiska uppgifter. Det är väsentligt både för säker verksamhet och för samhället i allmänhet att de människor som för närvarande håller flyget så säkert kan arbeta med, träna och övervaka dessa AI-system, och att framtida autonoma AI-system fattar bedömningar och beslut som skulle vara acceptabla för människor . HAIKU kommer att bana väg för mänskligt centrerad AI genom att utveckla väglednings- och garantiprocedurer, genom att utforska och lägga till ny kunskap inom Human-AI Teaming via ett antal interaktiva prototyper. Abstract: The aim of the HAIKU Project is to deliver prototypes of AI Digital Assistants for different aviation segments and users: commercial aviation pilots, urban air mobility and sky taxis, remotely piloted drones, remote towers, and air traffic controllers. The LFV and LiU focus is on Urban Air Mobility and safety performance in an environment, the knowledge generated is believed to be applicable to many other areas within transport and in particular for the future multimodality intelligent transport system. AI is already impacting aviation via Machine Learning, which can help to optimize systems and operations. But in the medium term (2025-30) AI will act as decision support in time pressured operations, and in the longer term (2035 onwards), AI may take on certain safety critical tasks. It is essential both for safe operations, and for society in general, that the people who currently keep aviation so safe can work with, train and supervise these AI systems, and that future autonomous AI systems make judgements and decisions that would be acceptable to humans. HAIKU will pave the way for human-centric-AI by developing guidance and assurance procedures, by exploring and adding new knowledge in Human-AI Teaming via a number of interactive prototypes.
Item type:

Powered by Koha