VTI National Transport Research Database

Skaderiskkurvor för bilpassagerare tillämpad till bestämning av säkra hastigheter - amerikansk data (Development of Injury Risk Curves as the Basis for Safe System Speed Limits - US data)

  • Gabler, Clay
  • Virginia Tech Applied Research Corporation, Internationell organisation
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-08-01 -- 2021-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/53589
Subject(s): Abstract: En viktig funktion av säkra hastighetsgränser är att kontrollera hastigheten i en krock och idealiskt begränsa hastigheterna vid en krock till vad som kan överlevas. De senaste framstegen inom krocksäkerhetsteknologierna erbjuder nu passagerarskydd, vilket är mycket överlägset den tillgängliga tekniken för bara några år sedan. Trafikverket (STA) strävar efter att uppdatera nationella hastighetsbegränsningar för att bättre återspegla kapaciteten i de senaste krocksäkerhetsteknologierna för åkande i bil. Syftet med detta projekt är att utveckla skaderiskkurvor med hjälp av krockhastighet som ett mått på allvarlighetsgraden. Parallellt kommer projektet också att utveckla riskkurvor med delta-V (hastighetsskillnad i krocken). Delta-V blir krockhastighet i det speciella fallet om massorna på båda fordonen är lika. Studien kommer att baseras på djupstudier av verkliga trafikolyckor för som utvinns från US National Automotive Sampling System / Crashworthiness Data System (NASS / CDS) fall år 2000-2015 med nedladdningar av data från Event Data Recorders (EDR). EDR i ett kolliderande fordon kan ge en omfattande ögonblicksbild av hela krockhändelsen - både före krock, under krocken och efter krock. EDR: er ger en direkt mätning av både fordonshastighet vid krocktillfället och delta-V, och kan underlätta utvecklingen av ett förhållande mellan krockhastigheten och risken för krockskador. Detta projekt kommer att genomföras i samband med och kommer att komplettera en parallell analys av tyska krockar från GIDAS med traditionella tekniker för återuppbyggnad av olyckor. Både de amerikanska och de tyska resultaten kommer att justeras för att återspegla den svenska trafikmiljön. Abstract: An important function of safe speed limits is to control impact speed in a crash, and ideally limit the impact speeds in a crash to what is survivable. Recent advances in crash safety technologies now offer occupant protection which is far superior to the technologies available only a few year ago. The Swedish Transport Administration (STA) seeks to update national speed limits to better reflect the capabilities of these latest occupant crash injury countermeasures. The objective of this project will be to develop injury risk curves using impact speed as a measure of crash severity. In parallel, the project will also develop risk curves using delta-V. Delta-V becomes impact speed in the special case if the masses of both vehicles are equal. The study will be based on real world indepth crash investigations extracted from the US National Automotive Sampling System / Crashworthiness Data System (NASS/CDS) case years 2000-2015 with data downloads from Event Data Recorders (EDRs). The EDR in a colliding vehicle can provide a comprehensive snapshot of the entire crash event – both pre-crash, crash, and post-crash. EDRs provide a direct measurement of both vehicle speed at impact and delta-V, and can facilitate the development of a relationship between impact speed and crash injury risk. This project will be conducted in conjunction with and will superbly complement a parallel analysis of German crashes from GIDAS using traditional accident reconstruction techniques. Both the US and the German results will be adjusted to reflect the Swedish traffic environment.
Item type:

Powered by Koha