VTI National Transport Research Database

Förstudie Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader

  • Johnson, Anders
  • Viapm AB, Svenskt företag eller organisation, 559029-4749
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2022-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/53617
Subject(s): Online resources: Abstract: Förstudiens avser att klarlägga påverkan av ett möjligt framtida vätgas-ekosystem för underhållstjänster. Den skall ge svar på vilka utmaningar och ekosystemeffekter som behöver hanteras vid en introduktion av vätgas som energislag för tunga FCH2-vägunderhållsfordon (FCH2 - Fuel Cell and Hydrogen). Det skall även belysa ekosystemets aktörer, deras roller samt vad som förväntas av de olika aktörerna. Den avser att beskriva de specifika utmaningar som Trafikverket och branschen står inför med avseende på vägunderhållsfordon. Resultatet av förstudien blir en vägledning inför fortsatta aktiviteter som demonstrations- och utvecklingsaktiviteter inom nollutsläppsområdet och i vilken omfattning. Förstudien kommer belysa om en fullskalig systemdemonstration är en väg mot omställningen till nollutsläpp i underhållsverksamheter och vad det skulle innebära.Abstract: The feasibility study intends to clarify the impact of a possible future hydrogen ecosystem for maintenance services. It will provide answers to the challenges and ecosystem effects that need to be addressed in the introduction of hydrogen as the energy source for heavy FCH2 road maintenance vehicles (FCH2 - Fuel Cell and Hydrogen). It will also shed light on the ecosystem's actors, their roles and what is expected of the various actors. It intends to describe the specific challenges that the Swedish Transport Administration and the industry face with regard to road maintenance vehicles. The result of the feasibility study will be a guide for continued activities such as demonstration and development activities within the zero-emission area and to what extent. The feasibility study will shed light on whether a full-scale system demonstration is a path towards the transition to zero emissions in maintenance operations and what it would mean.
Item type:

Powered by Koha