VTI National Transport Research Database

Förstudie Metodutveckling hastighetsgränser för näringslivets transportflöden (Developing a method for assessing effects on commercial transports)

  • Westin, Lars
  • Umeå universitet, Universitet eller högskola, 202100-2874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2022-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2021/52485
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets syfte är att i dialog med Trafikverket och bl.a. Trafikanalys identifiera hur den växande ”tredje kategorin” av näringslivets fordon kan urskiljas i statistiken och beskrivas, att kortfattat identifiera om och i så fall hur dessa fordon hanteras i SAMPERS och SAMGODS, att göra en översyn av gränsytorna mellan modellerna och förtydliga modellernas egenskaper, samt att med utgångspunkt i Trafikverkets FKB, CBA för åtgärder, lokaliseringsteori och distributionsomlandsanalys strukturera analysen av vilka effekter trafiksäkerhetshöjande hastighetssänkningar kan medföra för olika delar av näringslivet. Målet är att skapa underlag för att utveckla lokala konsekvensanalyser och föreslå metoder för analyser av hastighetsgränser, trafiksäkerhet, tillgänglighet samt lokal och regional utveckling.Abstract: The purpose of the project is that in dialogue with the Swedish Transport Administration and e.g. Traffic analysis identify how the growing "third category" of business vehicles can be distinguished in statistics and descriptions, to briefly identify how these vehicles are handled in SAMPERS and SAMGODS, to specify the interfaces between the models and clarify the characteristics of the models, and to structure analyzes of the effects of traffic safety-increasing speed reductions for different parts of the business community on the basis of the Swedish Transport Administration's FKB, CBA for measures, location theory and distribution area analysis. The aim is to create a basis for developing local impact assessments and propose methods to analyze effects on speed limits, traffic safety, accessibility and local and regional development.
Item type:

Powered by Koha