VTI National Transport Research Database

BREND 2.0 – Brand i nya Energibärare på Däck (Fire in new energy carriers on deck 2.0)

  • Olofsson, Anna
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2022-04-15 Registration number:
  • Trafikverket 2019/118511
Subject(s): Abstract: BREND 2.0 är en sammanslagning av forskningsförslagen ”Toxiska gaser vid brandsläckning av elfordon i roro-lastutrymmen (RO-Tox) (TRV2019/118511)” och ” Explosions- och brandrisker med gasfordon i roro-lastutrymmen (ExpRo) (TRV 2019/119020)”. Det nyligen avslutade projektet BREND [1] (TRV 2018/9494) undersökte hur brand i nya energibärare (bl.a. gas och batterier) för fordon ska hanteras på rorofartyg, med fokus på manuell brandsläckning. Det finns dock ett behov av mer forskning kring hur riskerna vid brand i nya energibärare ska bedömas eftersom det enbart finns ett begränsat antal brandförsök och incidenter. BREND 2.0 utgår från ett uttalat behov från referensgruppen i BREND och fokuserar på de största osäkerheterna kring risker vid brand i ett rorolastutrymme. Dessa risker inkluderar tryckkärlsexplosion vid brandutsatt gasfordon samt riskerna att utsättas för toxiska ämnen om en elbil brinner. Projektet kommer att samarbeta med redan pågående forskning inom brand och målet med projektet är att vidareutveckla rekommendationerna kring riskbedömning framtagna i BREND samt bidra med värdefull kunskap som kan användas av rederier och brandbekämpningsteam ombord. Abstract: BREND 2.0 combine the two research proposals "Explosion and fire risks with gas-driven vehicles in ro-ro spaces (ExpRo) (TRV2019 / 118511)" and " Toxic fire gases in the event of firefighting operation of electric vehicles in ro-ro spaces (RO-TOX) (TRV 2019/119020) ". The recently completed project BREND (TRV 2018/9494) investigated how fire in alternative fuels (e.g. gas and batteries) for vehicles should be handled in roro-spaces, focusing on manual fire extinguishing. However, there is a need for more research on how the risks of fire in alternative fuel vehicles should be assessed, as there are only a limited number of fire tests and incidents. BREND 2.0 is based on request from the reference group in BREND and focuses on the greatest uncertainties regarding risk in the event of a fire in a roro-space. These risks include pressure vessel explosion in fire-exposed gas vehicles and the risks of being exposed to toxic fire gases if an electric car burn. The project will collaborate with already ongoing research within RISE and the aim of the project is to further develop the recommendations on risk assessment developed in BREND and to contribute with valuable knowledge that can be used by shipping companies and fire fighting teams onboard.
Item type:

Powered by Koha