VTI National Transport Research Database

BeFo 419 - Vidareutveckling av instrumentet RBT med avseende på bulttyperna PC- och CT-bult, och motsvarande kombinationsbultar (BeFo 419 - Development of the RBT instrument with respect to the rockbolt types PC and CT bolt and corresponding combination bolts)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-02-03 -- 2020-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/7251
Subject(s): Abstract: Rock Bolt Tester (RBT) har tagits fram för att möjliggöra beställares kontroll av entreprenörernas utförande vid bergbultning med helt ingjuten kamstålsbult. Instrumentet används för icke-förstörande provning med hjälp av ultraljudsteknik. Instrumentet är framtaget för att kontrollera ingjutningens kvalité för kamstålsbultar, vilket är den bulttyp som det äldre instrumentet Boltometer är framtagen för. Detta innebär en begränsning för instrumentet och därav också för branschen som tvingats använda sig av kamstålsbultar i de projekt då kvalitetstestning av bergbultars ingjutning har kravställts. Syftet med det föreslagna projektet är att vidareutveckla instrumentet RBT för att göra det möjligt att använda det för kontroll av ingjutningen av ytterligare bulttyper. Målet är att instrumentet ska godkännas av Trafikverket för användning på bulttyperna PC- och CT-bult, och motsvarande kombinationsbultar. Abstract: Rock Bolt Tester (RBT) has been developed to enable the client's control of the contractors' execution in the case of rock bolting with a fully grouted rebar bolt. The instrument is used for non-destructive testing using ultrasonic technology. The instrument is designed to check the quality of the grouting for rebar bolts, which is the bolt type for which the older instrument Boltometer was developed. This means a limitation for the instrument and for the industry which has been forced to use rebar bolts in the projects when quality testing of rock bolts has been demanded. The purpose of the proposed project is to further develop the RBT instrument to make it possible to use it for control of the grouting of additional types of bolts. The project goal is to get the instrument approved by the Swedish Transport Administration for use on the PC and CT bolts, and similar combination bolts.
Item type:

Powered by Koha