VTI National Transport Research Database

BeFo 429 - Nya tematiska underlag för att stödja planering och värdering av undermarken (BeFo 429 - Novel subsurface thematic representations to support planning and valuation)

  • Tengborg, Per
  • Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Stiftelse, 802017-3145
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2025-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/71533
Subject(s): Abstract: Undermarken är en resurs som kan erbjuda många olika typer av varor och tjänster, ibland benämnda geosystemtjänster, av vilka flera kan stödja städers övergång till ett hållbart samhälle. Det finns många olika anspråk på undermarken, men det saknas idag ett samlat grepp på hur man strategiskt hanterar undermarkens resurser i planer, en fråga som i sig är mycket komplex. Istället är det ofta den som först gör anspråk som får tillgång till undermarken, och de som kommer efter får anpassa sig, ofta till stora kostnader. Det finns ett behov att utveckla anpassade tematiska underlag (kartform samt råd och anvisningar) för att få genomslag i planeringsprocessen, och att ytterligare steg behövs för att utveckla produkter med fokus på markanvändning. Forskningsprojektet föreslår att utveckla sådana tematiska underlag med fokus på undermarksanvändning. Projektets övergripande syfte är att utveckla nya tematiska underlag för att stödja planering och hållbar användning av undermarken och delmål är att: (1)kartlägga och kategorisera de varor och tjänster (geosystemtjänster) som undermarken tillhandahåller, (2) genom exempel beskriva metoder för att ekonomiskt värdera dessa geosystemtjänster, (3) utreda på vilken planeringsnivå olika geosystemtjänster bäst hanteras, och (4)utreda hur nya föreslagna tematiska underlag skall presenteras och kommuniceras med hänsyn tillosäkerheter, utifrån en ökad digitalisering och möjligheter för 3D-modellering. Abstract: The subsurface is a resource which can offer different types of functions and services (geosystem services), many of which can support the transformation towards a sustainable future and help solving several of today’s urban challenges. In Sweden, as well as in many other countries, the common “first come, first served” principle is typically applied in subsurface use; no specific plans are produced for subsurface management and the value and sustainable use of the subsurface are not thoroughly taken into consideration in the spatial planning processes. We propose further development of thematic information specifically adopted to support spatial planning. In such developments the subsurface should explicitly be considered as a multifunctional resource, and not only support above-ground spatial planning but also subsurface planning. In the proposed project, it is of central interest to use SGU's digitized geoscientific databases in combination with thematic information for different subsurface aspects from other responsible bodies. The overall aim of the project is to develop new (and useful) thematic information to support spatial (2D and 3D) urban planning for sustainable use and management of the subsurface. Specific objectives are: (1) map and categorize the services and goods the subsurface provides, (2) describe methods for economic valuation of geosystem services by means of examples, (3) investigate at which planning level different geosystem services are best managed, and (4) investigate how available data and associated uncertainties can be represented effectively for the suggested new themes in an era of digitalization and greater possibilities for 3D-modelling.
Item type:

Powered by Koha