VTI National Transport Research Database

Utveckling av en enkel fältmetod för mätning av packbarhet och permanenta deformationer hos obundna väglager (Development of a simple field method for measuring packability and permanent deformation of unbound road layers)

  • Kuttah, Dina
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-15 -- 2020-09-15 Registration number:
  • Trafikverket 2019/104947
Subject(s): Abstract: Flexibla konstruktioner är oftast dimensionerade med mekanistiska-empiriska metoder. Även om mekanistiska-empiriska metoder oftast ger acceptabel dimensionering så har de sina begränsningar. Materialmodeller med mekanistiska-empiriska metoder bygger på elastiska teorier och förutsätter elastisk respons från vägmaterial. Begränsningar av tillåtna spårdjup bör ta hänsyn till faktiska belastningsrelaterade permanenta töjningar från vägtrafiken. Trafikverket är intresserade av att utvärdera obundna lagers "packbarhet" och kunna bestämma ackumulerade permanenta deformationer vid belastning med hjälp av en enkel och tidsbesparande teknik för fältförhållanden. VTI har i samarbete med KUAB AB utvecklad en unik lätt fallvikt (light weight deflectometer, LWD) som har använts för att på ett enkelt och effektivt sätt uppskatta viktiga parametrar för obundna materiallager nämligen dynamiska elasticitetsmoduler som kan användas i dimensioneringsprogram. Trots att den nyutvecklade svenska lätta fallvikten är multifunktionell, kan den inte mäta permanenta deformationer som orsakas av dynamiska laster ännu. Syftet med detta projekt är att kunna fortsätta utveckla denna svenska lätta fallvikt så att man ska kunna bestämma ackumulerade permanenta deformationer på obundna materiallager i vägar på plats under byggskedet. Abstract: Flexible pavements are the most widely used transportation infrastructures all around the world. The design of flexible pavements is usually based on mechanistic-empirical methods. Even though the mechanistic-empirical methods give a realistic design approach, there are some limitations associated to them. The material models of mechanistic-empirical methods are based on elasticity theory and they consider the elastic response of pavement materials. In fact, limiting the rutting in pavements should consider the actual load-associated plastic strains. The Swedish transport administration (TRV) are interested to evaluate the unbound layers compactability and estimating the accumulated plastic deformations up on loading by a simple and time saving technique in the field. VTI in cooperation with KUAB AB has developed a unique light weight deflectometer (LWD) that has been used to estimate simply and efficiently important unbound materials parameters, namely the dynamic elastic modulus, for a possible use as an-input parameter in the road design software. Unfortunately, in spite of the fact that the developed Swedish LWD is the only multifunctional LWD in the world, but it can’t measure the plastic deformations caused by the dynamic loading. Correspondingly, the current project is intended to develop further the Swedish LWD to be able to measure the accumulated plastic deformations of unbound layers with respect to the axial stress level, moisture content, compaction degree, and loading frequency during construction and hereby provide a measure of the expected pavements ruts (deformations) in the future. As a result, it will provide a base for better decision support for planning operational and maintenance actions.
Item type:

Powered by Koha