VTI National Transport Research Database

Trafik på lika villkor (Traffic on equal terms)

  • Kircher, Katja
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-01 -- 2022-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/108416
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet är en förstudie med syftet att undersöka effekter och potentialen för framkomlighet och trafiksäkerhet om konceptet ”cykelgata” utvidgas till ”cykelfartsområden” i till exempel stadscentrum och bostadsområden. Förslaget är alltså att cykeltrafiken ska placeras mitt i körfältet och dela vägen med motortrafiken på lika villkor. Detta förväntas ha effekter på hastighet, framkomlighet och trafiksäkerhet, men även på sociala faktorer som trygghet och möjlighet till socialt umgänge under resan. Inom förstudien kommer vi dels att samla in forsknings- och annat material som dokumenterar erfarenheterna med cykelgator och liknande lösningar och dels att genomföra fokusgrupper med olika användargrupper för att undersöka förväntningar, farhågor och möjliga beteendeförändringar som skulle kunna uppstå med den föreslagna lösningen, samt kontrastera förslaget med dagens utformning. Resultaten ska mynna i ett underlag att bygga vidare på med ytterligare detaljstudier.Abstract: The project is a pre-study with the goal to investigate which effects an extension of the concept “bicycle street” to a “bicycle area” would have on efficiency and traffic safety, and in which types of areas (e. g. city centre or residential areas) the concept would have its greatest potential. The suggested design includes that bicycle traffic would be positioned in the middle of the lane, sharing the road with motorised traffic on equal terms. This is expected to have effects on speed, efficiency, and traffic safety, but also on social factors like a feeling of security and the possibility for social interaction while travelling. In the pre-study we will evaluate research and other material that documents the experiences with “bicycle streets” and similar solutions. In addition, we will conduct a series of focus groups with different end user groups to investigate expectations, concerns and possible behavioural changes which could be linked to the suggested design, and contrast this with the traditional design. The results are expected to provide a basis for future more detailed studies.
Item type:

Powered by Koha