VTI National Transport Research Database

Riskmedvetenhet, säkerhet och utbildning för unga förare med AM-körkort

  • Selander, Helena
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-01-01 -- 2023-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2021/48454
Subject(s): Online resources: Abstract: Mopedbilar och A-traktorer som får köras med AM-körkort har blivit mycket populära bland ungdomar. Det är relativt få som omkommer i olyckor med dessa fordon, men för exempelvis mopedbilar har antalet skadade fördubblats de senaste åren. Erfarenhetsbrist och låg ålder pekas oftast ut som orsaker till den förhöjda olycksrisken i trafiken bland unga. Med tanke på att de fyrhjuliga fordonen har ökat markant vet vi inte hur utbildningen fungerar och upplevs för denna målgrupp samt om en mer riskbaserad utbildning skulle kunna bidra till mer trafiksäkra AM-förare. Transportstyrelsen har planer på att se över innehållet i regelverket och främst kursplanens innehåll men har ett behov av ny kunskap i det kommande utvecklingsarbetet av reglerna. Syftet med studien är att undersöka kunskapsluckorna och finna möjliga förändringar som kan förbättra utbildningen och öka trafiksäkerheten för förare med AM-behörighet.Abstract: Four-wheeled vehicles/mopeds have become very popular among young people in Sweden. Relatively few people die in accidents with these vehicles, but the number of injured has doubled in recent years. Lack of experience and young age are most often pointed out as reasons for the increased risk of accidents among young people. Given that the four-wheeled vehicles/mopeds have increased significantly, we do not know how the driver education works and is experienced by this target group and whether a more risk-based education and training can contribute to safer drivers. The Swedish Transport Agency has plans to review the content of the regulations and mainly the content of the course syllabus, but there is a need for more knowledge in the upcoming development work of the regulations. The purpose of the study is to explore the knowledge gaps and find possible changes that can improve the education and increase traffic safety for drivers with four-wheeled vehicles/mopeds.
Item type:

Powered by Koha