VTI National Transport Research Database

Framtagning av nya ISO-standarder för marin surrningsutrustning för fordon (Development of new ISO standards for marine lashing equipment for vehicles)

  • Carlsson, Carl
  • Svensk Rederiservice AB, Svenskt företag eller organisation, 556382-7301
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-04-01 -- 2022-01-20 Registration number:
  • Trafikverket 2019/120138
Subject(s): Abstract: I enlighet med myndigheternas vision går utvecklingen, såväl nationellt som internationellt, mot mer funktionsbaserade regler som hänvisar till internationella normer och riktlinjer i stället för föreskrifter med detaljanvisningar. Inom ISO pågår framtagningen av två nya standarder inom området maritim surrningsutrustning för fordon. Utvecklingen av dessa är främst initierad av kinesiska underleverantörer. För att sjöfarten ska kunna upprätthålla den infrastruktur till kontinenter som den svenska exportindustrin är beroende av samt bidra till den omställning av transportsystemet som krävs för ökad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, är det viktigt att regelverken medger effektiva lösningar för att tillförlitligt säkra RoRo-laster. Projektet syftar till att genom framtagning av vetenskapligt baserade beslutsunderlag gällande branschens behov, säkerställa att det pågående arbetet med framtagningen av nya ISO-standarder inom området tillvaratar och tillgodoser svenska och europeiska intressen samt tillse att de får ett innehåll som avspeglar rådande praxis i enlighet med gott sjömanskap, nyligen genomförda studier samt den senaste utvecklingen för innovativ utrustning inom området. Abstract: In accordance with the authorities’ vision, the development, both nationally and internationally, is moving towards more function based rules that refer to international norms and guidelines instead of regulations with detailed instructions. Within ISO, two new standards are being developed in the area of maritime lashing equipment for vehicles. The development of these is primarily initiated by Chinese equipment manufacturers. In order for shipping to be able to maintain the infrastructure to continents on which the Swedish export industry is dependent and contribute to the transformation of the transport system required for increased social, environmental and economic sustainability, it is important that the regulations allow effective solutions to reliably secure RoRo cargo. The project aims at the development of science-based decision support concerning industry needs, to ensure that the ongoing work on the development of new ISO standards in the area utilizes and meets the Swedish and European interests and ensure that their content reflects current practice in accordance with good seamanship, recent research studies and the latest developments in innovative equipment in the field.
Item type:

Powered by Koha