VTI National Transport Research Database

EXIT– EXterna kostnader, styrmedel och kostnadseffektIva åTgärder för att nå en hållbar sjöfart (EXIT - External costs, instruments and cost-effective measures to achieve sustainable shipping)

  • Fridell, Erik
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-02-01 -- 2025-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/12071
Subject(s): Abstract: Internationell sjöfart är avgörande för världsekonomin och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) uppskattar att 90% av världens handel någon gång går via sjöfart. Sjöfarten står samtidigt för stora utsläpp av växthusgaser, många typer av luftföroreningar och belastningar på havsmiljön, t.ex. via utsläpp av kemikalier och näringsämnen. Det är därför viktigt att de effekter som dessa belastningar ger upphov till inkluderas i socioekonomiska bedömningar av sjöfarten som bransch. Detta har dock inte varit möjligt då kunskapsbasen för att värdera påverkan på den marina miljön varit otillräcklig. I forskningsprojektet VäSt (finansierat av Trafikverket) tog vi därför fram ett ramverk som möjliggör beräkningar av externa kostnader som sjöfarten ger upphov till genom påverkan på klimat, luftkvalitet och havsmiljö.Abstract: International shipping is essential to the world economy and the International Maritime Organization (IMO) estimates that 90% of the world’s trade is carried by sea. Shipping is however causing multiple pressures on the atmosphere and the marine environment via, e.g. engine exhausts and emissions from different waste streams containing such as contaminants and nutrients. It is therefore important that the impacts these pressures have on human welfare are included in socio-economic assessments.
Item type:

Powered by Koha