VTI National Transport Research Database

Prognosstyrd Dynamisk Vägdrift – FAS5 Datahantering (Forecast based dynamic road maintenace - phase 5)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-01 -- 2021-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/101834
Subject(s): Online resources: Abstract: För att möjliggöra skräddarsydda produktionsåtgärder för mer produktiv och hållbar vinterväghållning behöver beslutsstödsdata från högupplösta vägväderprognostjänster integreras med GPS-, lednings- och uppföljningssystem. Med hjälp av dynamisk vägbeskaffenhetsinformation kan stöd ges till hela kedjan från beslut (vägvädertjänst), ruttoptimering, utkallning av väghållningsfordon, automatisk saltdosering utgående ifrån vägväderprognos till återrapportering av åtgärdsdata som blir indata till restsaltsberäkning i kommande prognos. Den svagaste länken i denna kedja är i nuläget väderprognosleverantörernas förmåga att tillhandahålla tillräckligt högupplösta prognoser vilket kräver tillgång till en dynamisk överblick av vägnätet i realtid. För att väderprognosleverantörerna skall kunna utveckla sina metoder och sin förmåga krävs alltså tillgång till sensordata som kontinuerligt ger information om väglag, yttemperatur och vattenfilm. I dialog med väderprognosleverantörerna (SMHI, Foreca och Klimator) har ett förslag på investeringar i sensorer tagits fram som kan tillhanda hålla de data som behövs. Detta projekt avser att utrusta testdriftsområden med dessa sensorer och väderprognosleverantörerna kommer utifrån sensordata utveckla sina klimatmodeller och sannolikhetsdata som skall integreras i beslutsstödsystemen. Projektet inkluderar nyutveckling av funktionalitet för oberoende utvärdering av prognoskvalité och utförda vinterväghållningsåtgärder med hjälp av halkdata från uppkopplade fordonsflottor (Floating Car Data, FCD) via Trafikverkets projekt Digital vinterväglagsinformation. Med tillgång till FCD finns det även möjlighet att generera larm för avhjälpande åtgärder vid felaktig prognos eller vinterväghållningsåtgärder som inte fått avsedd effekt. Abstract: To enable tailor-made production measures for more productive and sustainable winter road maintenence, decision support data from high-resolution road weather forecasting services need to be integrated with GPS, management and monitoring systems. With the help of dynamic road condition information, support can be given to the entire chain from decisions (road weather service), route optimization, call-out of road maintenance vehicles, automatic salt dosing based on road weather forecast to the reporting of action data which becomes input to residual salt calculation in future forecast. The weakest link in this chain is currently the ability of weather forecasting providers to provide sufficiently high-resolution forecasts, requiring access to a dynamic overview of the road network in real time. For the weather forecasting providers to be able to develop their methods and their ability, access to sensor data is required, which continuously provides information on road surface, surface temperature and water film. In dialogue with the weather forecasting providers (SMHI, Foreca and Klimator), a proposal for investments in sensors has been developed that can provide the necessary data. This project intends to equip test operating areas with these sensors and the weather forecasting providers will develop their climate models and probability data to be integrated into the decision support systems based on sensor data. The project includes new development of functionality for independent evaluation of forecast quality and carried out winter road maintenance measures using slip data from connected vehicle fleets (Floating Car Data, FCD) via the Swedish Transport Administration's project ‘Digital vinterväglagsinformation’. With access to FCD, it is also possible to generate alarms for remedial measures in case of incorrect forecasts or winter road maintenance measures that have not had the intended effect.
Item type:

Powered by Koha