VTI National Transport Research Database

SMIL - Smarta modelleveranser i infrastrukturprojekt (SMIL - Smart models in infra structure project)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-10-01 -- 2020-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2019/122139
Subject(s): Abstract: Projektet bedrivs i samarbete mellan byggherrar, byggprojektörer och byggentreprenörer, Målet är att skapa en praktiskt användbar specifikation för krav på innehåll och struktur för leverans av digitala bygginformationsmodeller (BIM) för att * Öka förståelsen mellan aktörerna för syftet med BIM och hur modellerna bör användas, * Öka kunskapen om byggbarhetskrav, och därmed också skapa förutsättningar för att förstå anläggningens klimatpåverkan, * Åstadkomma en förbättrad överlämningsprocess mellan projektering och produktion, * Leverera en bygginformationsmodell som utan omarbetning kan användas för avsedda ändamål, * Öka beställarens kunskap för att skapa smartare förfrågningsunderlag. Specifikationen ska utgöra en basnivå för information levererad av olika teknikområden. Abstract: The project is being run in collaboration between owners, design engineers and construction contractors. * Increase understanding between the actors for the purpose of BIM and how the models should be used, * Increase knowledge about buildability requirements, and thus also create conditions for understanding the climate impact of the plant, * Provide an improved handover process between design and production, * Deliver a building information model that can be used for any intended purpose without rework, * Increase the customer's knowledge to create smarter inquiry documents. The specification shall constitute a basic level for information provided by different technology areas.
Item type:

Powered by Koha