VTI National Transport Research Database

Långtidsegenskaper hos stabiliserade material (Long-term properties of stabilized materials)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-07-01 -- 2024-11-15 Registration number:
  • Trafikverket 2021/72106
Subject(s): Abstract: Stabilisering är en miljömässigt fördelaktig och kostnadseffektiv metod för lågkvalitativa massor som efter behandling kan användas i olika sammanhang. För att kunna göra en prognos om konstruktioner av stabiliserade massor har tillfredställande egenskaper under hela sin livslängd behövs kunskap om förändringar med tiden av geotekniska parametrar som hållfasthetsparametrar, deformationsparametrar och permeabilitet. För ett antal utförda projekt vill vi därför uppskatta dessa förändringar med hjälp av relationshandlingar eller andra arkivmaterial och med hjälp av nya mätningar. De geotekniska parametrarna beror på matrisen i de stabiliserade massorna. Förutom att mäta de geotekniska parametrarna vill vi därför försöka uppskatta förändringar i matrisens tillstånd genom lakförsök och analys av utlakade mängder av kalcium, natrium och andra joner. Genom att på detta sätt undersöka olika utförda objekt och olika delar i objekten hoppas vi få indikationer på hur stabiliserade konstruktioner förändras med tiden och hur de påverkas av miljö och klimatrelaterade laster (temperatur, nederbörd, grundvattennivå). Syftet med projektet är också att, för de provningsmetoder vi kommer att arbeta med, ta fram riktlinjer för provningsförfarande och utvärdering av provningsresultat. Vi vill också koppla förändringar i de geotekniska parametrarna och den mätta lakningen till tänkbara kemiska och mekaniska åldrings- och nedbrytningsmekanismer. Projektets resultat förväntas bli ett underlag för en metodik som omfattar ett prognosverktyg, övervakningsplaner och förslag till underhållsåtgärder om sådana bedöms erforderliga. Abstract: Stabilization is an environmentally beneficial and cost-effective method for low-quality materials that can be reused in different applications after treatment. In order to show that existing stabilized structures have satisfactory baring capacity, density and settling properties throughout their service life, information about changes in geotechnical parameters such as strength, deformation and permeability is needed. For a number of completed projects, we therefore want to try to estimate these changes with the help of archive material (projects documentation) and with the help of new measurements. The geotechnical parameters depend on the matrix of the stabilized masses. In addition to measuring the geotechnical parameters, we therefore want to try to estimate changes in the state of the matrix through leaching experiments and analysis of leached amounts of calcium, sodium and other ions. By examining different objects and different parts of the objects in this way, we hope to get indications of how stabilized structures change over time and how they are affected by the environment and climate-related loads (temperature, precipitation, groundwater level). The purpose of the project is also to, for the test methods we will work with, develop guidelines for test procedures and evaluation of test results. We will also link changes in the geotechnical parameters and the saturated leaching to possible chemical and mechanical aging and degradation mechanisms. The results of the project are expected to form a basis for monitoring plans and management actions, which can be undertaken to reduce the effects of degradation mechanisms in stabilized materials
Item type:

Powered by Koha