VTI National Transport Research Database

Utvärdering av långsiktiga egenskaper och klimatavtryck av asfaltmassor med returasfalt och biobindemedel (Evaluation of long term performance and climate impact for asphalt mixes with bio-based binder and reclaimed asphalt)

  • Zhu, Jiqing
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-10-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/79537
Subject(s): Abstract: Vägmaterials långsiktiga egenskaper är viktiga för att säkerställa vägens långa livslängd och låga klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. För att nå klimatmålen har det blivit ett fokus för vägbyggbranschen att använda en högre andel returasfalt i asfaltbeläggningar. Dessutom ökar användningen av biobaserade bindemedel i stället för fossilbaserad bitumen i asfalt för att ytterligare minska koldioxidavtrycket från asfaltproduktion. Dessa nya åtgärder leder vanligtvis till bra initiala klimateffekter i ett tidigt skede. Ett långsiktigt perspektiv är dock oumbärligt för att utvärdera livscykelkostnaden och klimatavtrycket för dessa nya åtgärder. Detta projekt syftar till att utvärdera asfaltens samt bindemedlets prestanda och relaterade egenskaper ur ett långsiktigt perspektiv när returasfalt och biobindemedel användas i asfalten. Detta kommer att hjälpa till att förstå rollen för returasfalt och biobindemedel för att minska koldioxidutsläppen ur ett livscykelperspektiv (inte bara den initiala utsläppen under byggprocessen). Egenskaperna som ska undersökas är främst utmattningsegenskaper och lågtemperaturegenskaper hos asfalt samt bindemedel efter åldring. Där gäller mekaniska och DSR-analyser på asfalt respektive bindemedel. De förväntade resultaten kan hjälpa till att förstå effekter av ökad andel returasfalt och användningen av biobindemedel på utveckling av asfaltbeläggnings tillstånd. Abstract: The long-term properties of road materials are important to ensure the long service life and low climate impact of roads from a life cycle perspective. To achieve the climate goals, it has become a focus for the road construction industry to use a higher proportion of recycled asphalt in asphalt pavements. In addition, the use of bio-based binders instead of fossil-based bitumen in asphalt is increasing to further reduce the carbon footprint of asphalt production. These new measures usually lead to good initial climate effects at an early stage. However, a long-term perspective is indispensable for evaluating the life cycle cost and climate footprint of these new measures. This project aims to evaluate the performance of asphalt and binder from a long-term perspective when recycled asphalt and bio-binder are used in the asphalt. This will help understand the role of recycled asphalt and bio-binder to reduce carbon dioxide emissions from a life cycle perspective (not just the initial emissions during the construction process). The properties to be investigated are mainly fatigue properties and low temperature properties of asphalt as well as binder after aging. The related test methods include mechanical analyses of asphalt and DSR analyses of binder, among others. The expected results can help to understand the effects of an increased proportion of recycled asphalt and the use of bio-binder on the condition evolution of asphalt pavements.
Item type:

Powered by Koha