VTI National Transport Research Database

Vägledning för reduktion av betongkonstruktioners klimatpåverkan

  • McCarthy, Richard
  • Svenska Betongföreningen Service Aktiebolag, Svenskt företag eller organisation, 556417-9223
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-07-01 -- 2022-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/71080
Subject(s): Abstract: Syfte och mål med projektet är att utveckla och utarbeta ett verktyg för branschen, beställarorganisationen såväl som konsult- och entreprenadföretag m.fl., för att välja tekniska lösningar och konstruktioner med beaktande av klimateffekter. Verktyget berör byggprocessens olika skeden. Verktyget är på så hög TRL-nivå att det möjliggör implementering kring hur klimateffekter beaktas för branschens aktörer i det dagliga arbetet.Att hantera frågor kring klimatpåverkan ligger högt på den politiska agendan såväl internationellt som nationellt. Detta innebär att samhället i stort och dess olika branscher och näringsgrenar måste forska, utveckla och inte minst implementera metoder för att åstadkomma en mer hållbar utveckling där klimatfrågan har en stor roll. Det finns övergripande ramverk för hur detta skall ske och en hel del forsknings- och utvecklingsarbete har genomförts samtidigt som detta kommer att fortsätta i ökad omfattning. Ett problem i dagsläget är att implementeringen av det som tagits fram är svag och går för långsamt för att få den förändring som behövs för att minska klimatbelastningen i stort som smått.
Item type:

Powered by Koha