VTI National Transport Research Database

Utvärdering av stabiliseringsmedel för underhållsåtgärder av grusslitlager med klimatsimulering i laboratorium (Evaluating the surface treatments of unpaved roads stabilized by different agents under laboratory simulated climate conditions for maintenance work)

  • Kuttah, Dina
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-06-01 -- 2022-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2021/108012
Subject(s): Abstract: Effekter av klimatförändringar i form av mildare vintrar med mer regn samt fler och längre perioder med temperaturer kring nollan kommer att påverka grusvägar negativt. Påverkan sker i form av erosion, potehole och ökade spårdjup. Det innebär att ökade drift- och underhållsåtgärder kommer att krävas. Vid underhåll av grusvägar eftersträvar man ofta att bibehålla/återskapa lämpligt tvärfall och (till viss del) packning för att få körvänliga vägar med god struktur. Ett sätt att förbättra bärighet och stabilitet av grusvägar är att använda stabiliseringsmedel. Effekterna av hur stabiliseringsmedel, som enzymer och nya dammbindemedel, fungerar är inte så känt och bör studeras. Det kan krävas noggrann materialtestning för att kvantifiera fördelarna med behandling med tanke på producenten och Trafikverkets bestämmelser. Av särskilt intresse för detta forskningsprojekt är att utvärdera effekten av enzym- och dammbindemedel för att stabilisera ytskiktet på grusvägar under olika simulerade klimatförhållanden. Abstract: The effects of climate change in the form of milder winters with more rain and more and longer periods of temperatures around zero will negatively affect gravel roads. The impact occurs in the form of erosion, potehole and increased track depth. This means that increased operational and maintenance measures will be required. When maintaining gravel roads, it is often sought to maintain/recreate suitable cross-fall and (to some extent) packing in order to get driving-friendly roads with good structure. One way to improve the bearing capacity and stability of gravel roads is to use stabilizers. The effects of how stabilizers, such as enzymes and new dust binders, work are not so well known and should be studied. Careful material testing may be required to quantify the benefits of treatment in view of the manufacturer and the Swedish Transport Administration's regulations. Of particular interest to this research project is to evaluate the effect of enzyme and dust binders to stabilize the surface layer of gravel roads during various simulated climate situations.
Item type:

Powered by Koha