VTI National Transport Research Database

Digital anläggning - Standardiserade leveranser av anläggningsdata för investeringsprojekt (Digital assets - Standardized deliveries of asset data for investment projects)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-01 -- 2022-03-01 Registration number:
  • Trafikverket 2019/108846
Subject(s): Abstract: Digitaliseringen av anläggningsbranschen driver på utvecklingen att gå från ett ritningsbaserat till ett modellbaserat arbetssätt. För att lyckas med den digitala transformationen från ritningar till modeller/BIM behövs standardiserade format för hur den digitala anläggningen ska beskrivas och verktyg för hur datautbyte och leveranser av anläggningsdata ska paketeras. Det föreslagna projektet syftar till att ge förutsättningar för standardiserade leveranser av anläggningsdata mellan investeringsprojekt och förvaltning. Det finns idag stora problem med modellbaserade informationsleveranser mellan investeringsprojekt och förvaltning. Ett av problemen är att det saknas standarder för informationsleveranser av BIM-modeller vilket gör det svårt att kravställa leveranser på ett enhetligt sätt. Projektet har som mål visa hur framtagna internationella standarder, framför allt IFC Road och IFC Rail, kan implementeras i en nationell kontext för Trafikverket för att möjliggöra ett standardiserat informationsutbyte mellan olika aktörer i anläggningens livscykel. Abstract: The digitalisation of the construction industry is driving development to move from a drawing-based to a model-based process. To succeed with the digital transformation from drawings to models/BIM, standardized formats are needed for describing the digital asset and tools for data exchange and deliveries of asset data. The proposed project aims to provide the conditions for standardized deliveries of asset data between construction projects and maintenance. Today, there are major problems with model-based information deliveries between construction projects and maintenance. One of the problems is that there are no standards for information delivery of BIM models, which makes it difficult to require information deliveries in a uniform way. The project aims to show how international standards, especially IFC Road and IFC Rail, can be integrated and implemented in a national context for the Swedish Transport Administration to enable a standardized exchange of information between actors in the asset life cycle.
Item type:

Powered by Koha