VTI National Transport Research Database

Nya effektsamband för viltolyckor - kompletterande analyser av viltolyckor (New relationships on wildlife accidents and effects - Additional analyses)

  • Seiler, Andreas
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitet eller högskola, 202100-2817
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-08 -- 2022-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2019/96127
Subject(s): Abstract: Projektet ska ta fram uppdaterade kunskapsgrunder och verktyg för att effektivare planera åtgärder mot viltolyckor på väg och järnväg samt öka förståelsen för olycksrisken hos allmänheten. Detta ska åstadkommas med hjälp av prediktiva modeller över viltolycksrisken som kompletterar viltolyckskartläggningen. Modellerna väger in ett flertal omvärldsfaktorer för att beräkna uppdaterade effektsamband på ”mikro-nivå”, dvs plats- och tidsspecifika olycksrisker, samtidigt som det förvandlar de deskriptiva viltolyckskartorna till analysverktyg.Abstract: The study will analyse wildlife accidents on a very detailed level iand include data about the surroundings and the road/railway itself. Two main deliviries are 1. Method of predicting wildlife accident risk 2. Maps showing the risk of wildlife accidents from the driver´s perspective
Item type:

Powered by Koha