VTI National Transport Research Database

Mognadsmatris för BIM (Maturity matrix for BIM)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2021-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/50903
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att få en enhetlig nationell utgångspunkt för att beskriva utvecklingen av BIM för en byggande verksamhet inom anläggnings- och byggbranschen. Det pågår motsvarande arbete i de nordiska länderna och en samordning mellan de nordiska beställarorganisationerna inom väg och järnväg ingår i detta arbete. I syfte till att likrikta våra arbeten och utgå från en standardiserad mognadsmatris som är knyten till ISO 19650 och arbetas med inom CEN TC 442. Projektets syfte är generellt för anläggningsbranschen och kommer att utgå från investeringsverksamhetens behov.Abstract: The project aims to have a unified national starting point for describing the development of BIM for a construction business in the construction and infrastructure industry. Corresponding work is underway in the Nordic countries and co-ordination between the Nordic road and rail organizations is part of this work. In order to align our work and start from a standardized maturity matrix that is linked to ISO 19650 and works with within CEN TC 442. The purpose of the project is generally for the infrastructure industry and will be based on the needs of the investment business.
Item type:

Powered by Koha