VTI National Transport Research Database

Förstudie "Viltstängsel plus" skydd mot obehöriga i spår och suicid (Pre-study "Wildlife fence plus" protection against suicides and trespasses on railway property)

  • Menau, Ulrika
  • ÅF-Infrastruktur AB, Svenskt företag eller organisation, 556185-2103
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-11-18 -- 2021-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/50891
Subject(s): Online resources: Abstract: Vår hypotes är att man med vissa mindre modifieringar av standardiserade viltstängsel kan nå en relativt hög grad av intrångsskydd mot människor, t.ex. genom att säkerställa att översta bärlinan samt bärlinans infästning klarar en människas tyngd, att montera korta piggar på övre delen av stolparna som gör det obekvämt att hålla i stolpen medan man klättrar och att säkerställa att nederkanten infästs i marken etc. Efter sådana modifieringar gjorts skulle den huvudsakliga bristen ur ett intrångsperspektiv vara att man med ett handverktyg (t.ex. avbitartång) kan klippa upp stängslet. Ur ett suicidpreventionsperspektiv skulle det vara en acceptabel risk eftersom en stor andel suicid är impulsiva och tillgång till verktyg kräver ett mått av planering. Generellt innebär en ökad planering att suicidhandlingen är svårare att värja sig mot, även om även sådana ofta innehåller ett mått av ambivalens ända in i handlingsögonblicket. Rummets utformning är således centralt för att förebygga suicid, och Trafikverket har goda möjligheter till att förhindra suicid genom att utforma miljöer som minskar tillgången till tåg i rörelse. Projektets genomförande består av: * Modifiering av ett standardiserat viltstängsel (tillsammans med en stängselleverantör), * Installation av olika stängseltyper på ett testområde vid Trafikverksskolan i Ängelholm, * Fältförsök där personer får prova att forcera de olika barriärerna genom att klättra, samt kapa nättråd, * Dataanalys för att beräkna effekten av stängsel relaterat personegenskaper, * Kostnad-nytta-beräkning och livscykelkostnadsbedömning samt jämförelse med t.ex. personskyddsstängsel av stålnätspanel. Abstract: Our hypothesis is that a relatively high degree of intrusion protection against humans also can be achieved with some minor modifications of standardized fences built for wildlife. The primary risk from an intrusion perspective is that an intruder can cut the fence with a hand tool (eg cutting pliers). From a suicide prevention perspective, that could be an acceptable risk as a large proportion of suicides are impulsive and access to tools requires a degree of planning. In general, increased planning means that the act of suicide is more difficult to defend oneself against, even if such acts often contain a measure of ambivalence right up to the moment of action. The Swedish Transport Administration has good opportunities to prevent suicide by designing environments that reduce access to trains in motion.
Item type:

Powered by Koha