VTI National Transport Research Database

Verksamhetsnära samlad kunskapsutveckling för bekämpning av invasiva växter; Del III. Masshantering (Research in closely concern with the appliance for Invasive species; III. Soil management)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2026-05-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/128559
Subject(s): Abstract: Invasiva främmande arter uppmärksammas alltmer som ett hot mot den biologiska mångfalden och mot flera andra värden och nyttor i landskapet. Invasiva främmande växter (IAP) är konkurrenskraftiga och kan snabbt ta över och förstöra en artrik och biologiskt värdefull miljö. Samtidigt påverkar flertalet arter av IAP möjligheten att återanvända massor på samma sätt som tidigare i Trafikverkets verksamhet. När stora mängder massor behöver hanteras som avfall eller med särskilda lösningar ökar kostnadsbilden samtidigt som livscykeln för färdig anläggning försämras. Idag saknas metoder och angreppssätt för att möta denna problematik. Detta leder i sin tur till att byggbarheten begränsas i en omfattning som påverkar flera andra hållbarhetsaspekter som t.ex. tillgänglighet. Frågan kompliceras ytterligare av klimatförändringarna där fler arter nu sprider sig via infrastrukturen norrut. Ny- och ombyggnadsprojekt skapar nya ytor där IAP lätt kan etablera sig, och projektområden blir ofta invaderade, särskilt av lupin. Områdena blir därmed spridningskärnor för IAP i transportnätet med förorenade massor som följd Samtidigt förhindrar IAP möjligheterna att skapa biologiskt värdefulla miljöer i de nya konstruktionerna. Via ett antal case (faktiska investeringsprojekt som är pågående och/eller väldokumenterade) studeras orsaker till IAP-etablering och metoder för att förhindra etablering. Trots noggrann hantering av IAP i projektområden, och trots väl utförd bekämpning i projekt och underhåll, finns risk att enstaka plantor etablerar sig. Projektområden och bekämpningar, nya massor etc, behöver därför återinventeras så att kompletterande bekämpningsåtgärder kan göras på tidigt stadium. Metoder för uppföljning behöver baseras på kunskap om bl.a. hur länge IAP fortsätter dyka upp från fröbank. I projektet utvecklas metoder för uppföljning av masshantering efter anläggningsarbeten. IAP-kontaminerade massor utgör som nämnt ett stort problem. De är kraftigt kostnadsdrivande genom förlust av byggbara massor, avfallsjuridiska kostnader, behovet av säker hantering, och transporter är därtill energikrävande. Under transport riskerar massor och maskiner sprida IAP till nya områden. Det finns därför ett stort behov av olika metoder för att kunna återanvända riskmassor lokalt i projektområden, vilket också provas i många projekt. Ett annat sätt är att täcka IAP-förekomster på plats, d.v.s. utan att alls skapa massor. I projektet studeras dessa frågor. I projekt med massunderskott finns risk att nya massor introducerar IAP. Kriterier för klassificering av massor som IAP-fria är dåligt utvecklade, vilket hämmar möjligheterna till ett systematiskt certifieringssystem. IAP sprider sig även med maskiner, och det finns därför behov av certifieringssystem för entreprenörer. I projektet studeras genom ett antal case kedjan från produktion, via transport till leverans av massor. Riskmoment, riskplatser (t.ex. täkter) och avgörande steg i hanteringen identifieras. Informationen används till att föreslå kriterier för kvalité för dessa moment, som underlag för ett samlat system för certifiering. Projektet har tagits fram på uppdrag av och i samverkan med Trafikverkets arbetsgrupp för färdplan invasiva arter. Det sökta projektet utgör ett av tre ansökningar (I. Planering, II. Bekämpning, III. Masshantering) som vart och ett adresserar betydande frågor kring IAP, och som tillsammans ska ge kunskapsstöd i hela problemkomplexet. Rapportering och leveranser planeras i dialog med Trafikverkets arbetsgrupp för IAP, för att leveranser ska ge bästa stöd för implementering av resultaten i Trafikverkets verksamhet. Abstract: Invasive alien species are increasingly perceived as a threat to biodiversity and to several other values and benefits in the landscape. Invasive alien plants (IAPs) are competitive and can quickly out-compete native species and destroy species-rich and biologically valuable environments. It is important that IAP does not spread across the landscape, but roadsides and railway environments are often excellent distribution routes and habitats. The issue is complicated by climate change, with more species now spreading north. As responsible for the country's state road and railway infrastructure, the Swedish Transport Administration's handling of the issue of invasive alien species is crucial for further development. New constructions and remodeling projects create new surfaces where IAPs can easily establish themselves, and these areas are often invaded, especially by garden lupine. Thus, these areas may become distribution centers for IAPs in the transport network. At the same time do IAPs prevent the possibilities of creating biologically valuable environments in the new constructions. Causes for IAP establishment and methods for preventing establishment are studied through several case studies (investment projects that are ongoing and/or well documented). Despite careful handling of IAPs in project areas and well-executed control measures in projects and maintenance operations, there is a risk that individual plants will be established unintentionally through seeds or plant parts. Project areas and all places where control measures have been made, transported soil from elsewhere, etc., therefore, need to be re-inventoried so that complementary control measures can be taken at an early stage. Methods for follow-up need to be based on knowledge of e.g. how long the IAPs continues to emerge from the seed bank. The project will develop methods for follow-up of soil management in project areas and of control measures. IAP-contaminated soil masses pose a major problem. They may be very costly due to the need for safe handling and the fact that transports are energy-intensive. During transport, the soil masses and machines may have a risk of spreading IAPs to new areas. There is a great need for methods of depositing contaminated soil masses locally in project areas, which is also being tested in many projects. Another way is to cover IAP populations on-site, that is, without creating soli masses at all. This research project will study these issues and also the problem of IAP-contaminated soil masses in ditch cleaning and IAP control in maintenance. In projects with soil mass deficits, there is a risk that new masses will introduce IAPs. Criteria for classifying soil masses as IAP-free are poorly developed, which hampers the possibilities for a systematic certification system. Additionally, IAPs are also spread with machines, and there is, therefore, a need for certification systems for contractors. This project studies, through several case studies, the chain from production, via transport to delivery of soil masses. Risk factors, risk locations (eg quarries), and crucial steps in management are identified. The information is used to propose quality criteria for each part, as a basis for an overall system for certification. The project has been developed on behalf of and in collaboration with the Swedish Transport Administration's working group for roadmap invasive species (färdplan invasiva arter). The project here applied for is one of three applications (I. Planning, II. Control, III. Soil management), each of which tackles important questions concerning IAP, and which combined will provide knowledge support throughout the problem complex. Reporting and deliveries are planned in dialogue with the Swedish Transport Administration's working group for IAP, this to ensure that deliveries provide the best support for the implementation of the results in the Swedish Transport Administration's practical operations.
Item type:

Powered by Koha