VTI National Transport Research Database

BeFo 421 - Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i gruvindustri och infrastrukturprojekt (BeFo 421 - Ultrasound method for condition monitoring of rock bolts in the mining industry and infrastructure projects)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-01 -- 2022-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/18766
Subject(s): Abstract: Det saknas idag metoder för att utföra tillståndskontroll på redan installerade bergbultar samt för övervakning av förändringar i bultars funktion (dvs. lastupptagning) över tid. Konsekvensen blir att äldre installationer av bergbultar antingen måste klassas utefter en okulär besiktning där endast synbara förändringar ligger till grund för statusbedömning, eller också måste samtliga bultar klassas som undermåliga. Detta innebär antingen en risk för missbedömningar, eller mycket stora kostnader för att ersätta bultarna. Projektet syftar till att utveckla en ultraljudsteknik och en prototyp av ett instrument för tillståndskontroll av bergbultar, både vid nyinstallation och vid planering av underhåll av äldre installationer. I dagsläget saknas helt metoder för detta och ett instrument är av stot vikt för både gruvindustrin och infrastrukturprojekt. För teknik- och tjänsteleverantörer skapar detta nya affärsmöjligheter, både för inspektionstjänster och i byggandet av kunskapsdatabas över mekaniska förändringar av bultar över tid, vilket underlättar både planering och utförande av underhåll. Projektkonsortiet leds av Luleå tekniska universitet och består i övrigt av SWERIM (tidigare Swerea KIMAB), LKAB, Atlas Copco Industrial Technique, AFRY (tidigare ÅF Infrastructure), BESAB AB och PreCast Technology AB (Pretec).Abstract: Today, there are no techniques available for condition monitoring of previously installed rock bolts and for long-term monitoring of changes in mechanical properties of rock bolts. Consequently, older installations either have to be classified by visual inspection, where only visual changes form the basis of the assessment, or all bolts must be classified as inferior. This implies a high risk of either misjudgments or risks of very large costs for replacing rock bolts. This project aims at developing an ultrasound technique and a prototype of an instrument for condition monitoring of rock bolts, at the time of installation as well as for already installed bolts. Since no such techniques are available today, the interest is strong from the mining industry and from infrastructure projects. For technology and service providers, this also means new business opportunities, both in inspection services and in building knowledge databases of changes in mechanical properties of bolts over time, thus facilitating planning and execution of maintenance. The project consortium is led by Luleå University of Technology and consists of SWERIM (previously Swerea KIMAB), LKAB, Atlas Copco Industrial Technique, AFRY (previously ÅF Infrastructure, BESAB AB, and Pre Cast Technology AB (Pretec).
Item type:

Powered by Koha