VTI National Transport Research Database

Vågformsdistorsion under 150 kHz (Waveform distortion in the frequency range up to 150 kHz)

  • Bollen, Math
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-01 -- 2025-08-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/50010
Subject(s): Abstract: Det är konstaterat att det uppstår övertoner i järnvägens kraftmatningssystem. Övertoner utgörs av spänning och ström med annan frekvens än grundtonen. Genom att övertoner förekommer både i banmatnings- och hjälpkraftnätet förvrängs spänningens och strömmens kurvform som därmed kommer att avvika från den önskade sinusformen. Vi behöver utvärdera hur denna vågformsdistorsion uppkommer, hur den sprids, vad konsekvenserna kan vara och vilka åtgärder som kan vidtas för att få kontroll över fenomenet. Om detta är möjligt blir det lättare att ha kontroll på vilka krav vi ska ställa på avstånd, skärmning eller filter i vår anläggning. Första steget är att utreda vilka delar i anläggningen som kan ta skada eller störas av övertonerna, hur denna typ av övertoner skall mätas och kvantifieras, samt vilka övertonsnivåer som kan anses olämpliga för anläggningen. Andra steget är att utreda hur övertonerna bäst reduceras eller undviks. Sista steget blir att ta fram gränsvärden och krav som Trafikverket kan nyttja vid upphandling och konstruktion av anläggningen. Det är alltid mer kostnadseffektivt att kunna åtgärda dessa fenomen i ett tidigt stadium och motverka att vi hamnar i en juridisk diskussion efter färdigbyggd anläggning. Forskning saknas till stor del inom området och framförallt inom järnvägskraftsystem. Abstract: It has been established that harmonics occur in the railway power supply. Harmonics consist of voltage and current with a frequency other than the fundamental frequency. Due to the presence of harmonics in the power supply, the voltage and current waveforms are distorted and deviate from the desired sinusoidal shape. We need to evaluate how this waveform distortion occurs, how it spreads, what the consequences may be and what measures can be taken to gain control of the phenomenon. If this is possible, it will be easier to determine which requirements we must set for distance, shielding or filters in our system. The first step will be to investigate which parts of the system can be damaged or be disturbed by these harmonics, how this type of harmonics should be measured and quantified, which harmonic levels can be considered unsuitable for the system. The second step is to investigate how the harmonics are best reduced or avoided. The last step will be to produce limits and requirements for procurement and construction of the facility.
Item type:

Powered by Koha