VTI National Transport Research Database

Förstudie - Centrum för planering för gång (Feasability study - Center for Planning for Walking)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-01 -- 2022-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/52448
Subject(s): Abstract: I denna förstudie avses att genomföra en serie seminarier för att identifiera partners, forskningsämnen och fokus avseende transportslaget gång och dess olika aspekter. Dessa seminarier, cirka tre totalt, kommer att ordnas med externa partners (kommuner, Trafikverket och andra statliga aktörer, teknik- och designföretag/Innovationsföretagen m.fl.). Syfte med seminarierna är att med utgångspunkt i de två övergripande projektmålen identifiera ett brett spektrum av projekt för centrumet. Dessa kommer att hållas över hela landet, och även bjuda in de övriga nordiska länderna, för att säkerställa bred integration. Denna förstudie avser således verksamhetsplanering för fortsatt Centrum för planering för Gång. Förstudien rapporteras i form av ppt och PM vars innehåll integreras i ansökan för centrumet. Metoderna i kompetenscentrumet kommer på sikt vara olika angreppssätt för forskarna tillsammans med kommuner, statliga aktörer och teknik- och designföretag/innovationsföretag, att arbeta med de komplexa problem som ligger i att planera för gåendet som ett transportsätt. Detta förväntas identifiera mindre projekt / forskningsapplikationer (till exempel) där andra organisationer inbjuds att samarbeta. Detta steg förväntas också identifiera större forskningsprojekt som doktorandpositioner. Evenemang kommer också att genomföras för att söka möjlighet till ytterligare industridoktorander inom företag och kommuner. Abstract: This feasibility study is intended to conduct a series of seminars to identify partners, research topics and focus regarding walking as a mode of transport, and its various aspects. These seminars, about three in total, will be arranged with external partners (municipalities, the Swedish Transport Administration and other state actors, technology and design companies / Innovation companies, etc.). The purpose of the seminars is to identify a wide range of projects for the planned Center for Planning for Walking, based on the two overall project goals. These will be held throughout the country, and also invite the other Nordic countries, to ensure broad integration. This feasibility study thus refers to planning and focus of the continued Center for Planning for Walking. The feasibility study will be reported in the form of ppt and PM whose content is integrated into the application for the Center. The methods in the competence center will in the long run be different approaches for the researchers together with municipalities, state actors and technology and design companies / innovation companies, to work with the complex problems that lie in planning for walking as a mode of transport. By working with the core and reference group, a wide range of projects will be reduced to a number of priorities for the center. This is expected to identify smaller projects / research applications (for example) where other organizations are invited to collaborate. This step is also expected to identify major research projects such as doctoral positions. Events will also be held to seek opportunities for additional industrial doctoral students within companies and municipalities.
Item type:

Powered by Koha