VTI National Transport Research Database

Integrerad förunderökningsmetodik (Integrated pre-investigation methodology)

  • Wisén, Roger
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-05-30 -- 2023-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/70975
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att utveckla en holistisk undersökningsmetodik, tillsammans med relevant teknik, för etablering och uppdatering av en geomodell som följer projektet genom alla faser. En sådan modell är en mycket viktig del av det beslutsunderlag som behövs vid olika tidpunkter i ett transportinfrastrukturprojekt, t.ex. vid val av metoder för förundersökning, lägesval eller val av hållbara konstruktionslösningar och produktionsmetoder. Arbetet inkluderar att ta fram förslag till förundersökningsmetodik, som kan nyttogöras av t.ex. Trafikverket, samt utveckling av teknik som möjliggör integrerad analys och tolkning av olika typer av geo-data. Arbetet tar utgångspunkt i Trafikverkets nuvarande riktlinjer. Dessa tar idag upp olika processer, t.ex. projektering, dimensionering och riskhantering, men beskriver inte en metodik för hur den geologiska konceptuella modellen skall utvecklas i ett projekt. Det skall noteras att det också är en ofta förekommande uppfattning i branschen att det idag inte finns någon tydlig återkommande metodik, istället beror hanteringen av georelaterad förundersökning och modell till mycket stor del på den aktuella projektorganisationen. Ambitionen är att lämna underlag till en tydlig metodik som kan beskrivas i de råd som t.ex. Trafikverket använder. Detta skulle skapa en stabilare projektprocess där riskerna relaterade till kunskap om geologin reduceras. Fokus för detta projekt är framförallt att optimera utnyttjandet av de olika tillgängliga undersökningsmetoderna, framförallt nyare metoder, t.ex. inom geofysik.Abstract: The purpose of the project is to develop a holistic survey methodology, together with relevant technology, for the establishment and updating of geo-model(s) that follow the project through all phases. Such a model is a very important part of the decision basis needed at different times in a transport infrastructure project, e.g. when choosing methods for preliminary investigation, placement study or choice of sustainable design solutions and production methods. The work includes to suggest an investigation methodology, which can be utilized by e.g. The Swedish Transport Administration, as well as the development of technology that enables integrated analysis and interpretation of different types of geo-data. The work is based on the Swedish Transport Administration's current guidelines. These today take up various processes, such as design, dimensioning and risk management, but does not describe a methodology for how the geological conceptual model should be developed in a project. It should be noted that it is also a frequent opinion in the industry that today there is no clear recurring methodology, instead the management of geo-related preliminary investigation and model depends largely on the current project organization. The ambition is to provide a basis for a clear methodology that can be described in the advice that The Swedish Transport Administration provide. This would create a more stable project process where the risks related to knowledge of the geology are reduced. The focus of this project is primarily to optimize the utilization of the various available research methods, especially newer methods, e.g. within geophysics.
Item type:

Powered by Koha