VTI National Transport Research Database

Satellitövervakning av järnvägar med hjälp av InSAR (Satellite monitoring of railways using InSAR)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2021-11-20 Registration number:
  • Trafikverket 2020/62540
Subject(s): Abstract: Klimatförändringar med bland annat stigande temperaturer, omväxlande torka och extrema nederbörder, översvämningar, jordkskred och bränder, blir allt vanligare. Detta ställer stora krav på anpassning och övervakning av järnvägen, och Trafikverkets ansvar för detta arbete lagstadgades nyligen i Förordning 2018:1428. Järnvägen består av en mängd komponenter spridda över en stor, ofta tämligen avlägsen och svåråtkomlig yta. Att inspektera och underhålla denna infrastruktur är därför svårt, tidskrävande och dyrt. Tillståndsövervakning med satelliter är en relativt ny teknik som kan hjälpa, och har en stor, outnyttjad potential för drift- och underhållsapplikationer (Chan, 2015). I Nederländerna, till exempel, demonstrerade Hu et al. (2019) nyligen ett koncept för tillståndsövervakning av järnvägen, med en kombination av InSAR (satellitradar) och LiDAR (laserscanning). Detta projekt är en förstudie, ett tidigt steg för att utveckla ett liknande koncept i Sverige, av ett konsortie med olika bakgrund och kompetens kring järnväg, underhåll, digitalisering och geospatial data. Konceptet kan minska behovet av en del dyra och kapacitetskrävande inspektioner i fält, öka observationernas frekvens och täckning, ge bättre input för nedbrytningsmodeller, identifiera potentiellt riskabla och sårbara områden, och möjliggöra en bättre prioritering av underhållsarbetet. Chang, L. (2015)."Monitoring civil infrastructure using satellite radar interferometry". Hu, Fengming, et al. (2019). "Monitoring Deformation along Railway Systems Combining Multi-Temporal InSAR and LiDAR Data". Remote sensing 11.19: 2298. Abstract: Climate change with rising temperatures, alternating droughts and extreme precipitation, floods, landslides and fires, are becoming more common. This necessitates adaptation and monitoring of railways, and Trafikverket’s responsibility for this was recently put into Swedish law 2018:1428. The railway consists of a large number of components distributed over a large, often remote and fairly inaccessible, area. To inspect, monitor and maintain this infrastructure is thus difficult, time consuming, and expensive. Condition monitoring using satellites is a relatively technology that can help, and it has a large, untapped potential for operational and maintenance applications (Chan, 2015). In the Netherlands, for instance, Hu et al. (2019) recently demonstrated a concept for structural health monitoring for railway systems, combining InSAR (satellite radar interferometry) and LiDAR (laser scanning). This project is a pre-study, an early step towards developing a similar concept in Sweden, by a consortium with different backgrounds and competences in railways, maintenance, digitization and geospatial data. The concept can reduce the need for some expensive and capacity-consuming in-situ inspections, increase the frequency and coverage of observations, give better input to degradation models, identify potentially risky and vulnerable areas, and enable a better prioritization of maintenance activities. Chang, L. (2015)."Monitoring civil infrastructure using satellite radar interferometry". Hu, Fengming, et al. (2019). "Monitoring Deformation along Railway Systems Combining Multi-Temporal InSAR and LiDAR Data". Remote sensing 11.19: 2298.
Item type:

Powered by Koha