VTI National Transport Research Database

Trafikverkets logistik och utvecklingen mot godstransporter med nollutsläpp - en förstudie (The Swedish Transport Administration's logistics and the development towards fossil-free freight transport - a preliminary study)

  • Abrahamsson, Mats
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-04-01 -- 2024-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/105658
Subject(s): Online resources: Abstract: Om Sverige ska kunna nå ett fossilfritt godstransportsystem år 2045 behövs en logistik med en ökad användning av transportalternativ med nollutsläpp. Det finns en ambition att staten ska gå före och bidra till att stimulera en hållbar utveckling av transportsektorn. Trafikverket är en viktig offentlig aktör i denna utveckling med en omfattande egen logistik. Trafikverkets möjligheter att vara aktiv i omställningen mot nollutsläpp beror på vilken rådighet man har över sitt logistiksystem och vilken typ av logistik det är. I logistiksystem med egen lagerhållning av tekniskt godkänt material, har Trafikverket stor rådighet och kan direkt eller indirekt påverka transporterna redan i ett tidigt planeringsskede. I infrastrukturprojekt som utförs regionalt av externa entreprenörer kan rådigheten vara mindre. Projektets omfattning är således de logistiksystem där Trafikverket är direkt köpare (tekniskt godkänt material), dels de logistiksystem där Trafikverket är indirekt köpare (infrastrukturprojekt) d.v.s. via nedströms leverantörsled i försörjningskedjan. Denna ansökan avser finansiering av en förstudie med en tänkt efterföljande huvudstudie. Projektets, d.v.s. förstudiens och huvudstudiens samlade syfte är att, utifrån förutsättningarna i forskningssatsningen ”Den offentliga affären som nyckel och drivkraft för en hållbar samhällsutveckling”, beskriva Trafikverkets olika typer av logistiksystem och förklara vilken rådighet man har för att bidra till godstransporter med nollutsläpp i tidiga planeringsskedet i de olika typer av logistiksystem där Trafikverket verkar. I förstudien kommer vi att arbeta med en fallstudieansats där Trafikverkets olika typer av logistiksystem kommer att beskrivas och förklaras i relation till teoretiska referensramar om fossilfria transporter. Fallstudierna ger en ökad förståelse om hur Trafikverket bäst kan bidra till nollutsläpp i godstransportsektorn och hur man som stor transportköpare kan stimulera en marknad för fossilfri logistik.Abstract: If Sweden is to be able to achieve a fossil-free freight transport system in 2045, logistics with an increased use of transport alternatives with zero emissions are needed. There is an ambition for the state to take the lead and contribute to stimulating a sustainable development of the transport sector. Trafikverket (Swedish Transport Administration ) is an important public actor in this development, both as a regulatory authority, and with extensive logistics of its own. Trafikverket's ability to be active in the transition towards zero emissions depends on the ability to control the logistics system and what type of logistics it is. In logistics systems with their own storage of technically approved material, Trafikverket has a great ability to control and can directly or indirectly influence the transport also at an early planning stage. In infrastructure projects carried out regionally by external contractors, the ability to control may be less. The scope of the project is thus the logistics systems where Trafikverket is a direct buyer (technically approved material), partly the logistics systems where the Swedish Transport Administration is an indirect buyer (infrastructure project), i.e. via downstream supplier tiers in the supply chain. This application concerns the funding of a preliminary study with an intended subsequent main study. The purpose of the project is to describe Trafikverket's different types of logistics systems and explain what resources are available to contribute to freight transport with zero emissions in the early planning stages in the different types of logistics systems where Trafikverket operates. In the pre-study, we will work with a case study approach where Trafikverket's different types of logistics systems will be described and explained in relation to theoretical frames of reference on fossil-free transport.
Item type:

Powered by Koha